Muslimové v ČR ''zaútočili''
Autor: Karel Orlík | Publikováno: 04.10.2006 | Rubrika: HotNews
Ilustrace
"Muslimové v Česku chtějí vyučovat islám ve školách či zakládat církevní školy, duchovní posílat na misi do armády a věznic či konat církevní svatební obřady." (novinky.cz, 3.10.06) Můžeme jen dodat otřepané: "Je to tady"!

"Muslimové v Česku chtějí vyučovat islám ve školách či zakládat církevní školy, duchovní posílat na misi do armády a věznic či konat církevní svatební obřady." (novinky.cz, 3.10.06) Můžeme jen dodat otřepané: "Je to tady"! Nejprolhanější a nejbrutálnější náboženství všech dob se tlačí do našich škol. Žádost, abychom ty jejich lži, nesmysly a výzvy k násilí v koránu platili z našich daní, se rovná neskutečné drzosti.

Jejich "mírumilovnost" odhaluje sám korán. Všichni slušní lidé by měli říci jasné NE islámu:

Odmítáme islámské nebe

78:31-33 - "Pro bohabojné však je místo blažené,dívky s plnými ňadry.". Nedovolme, aby ohlupovali naše žáky a studenty slibem vstupu do "harému". Ti slabší by mohli být pak všeho schopni.

56:17;76:19 - "obcházet mezi nimi budou chlapci mládí věčného." Odmítáme homosexuální sliby.

26:49 - "Faraón vykřikl: všechny vás dám ukřižovat". Ukřižování vynalezli podle jedněch Féničané, podle druhých Římané, ale v Egyptě to nepraktikovali!

Mohou být muslimové loajální ke státu?

25:52 - "Neposlouchej nevěřící, ale pusť se jím (koránem) proti nim do boje úporného." Korán přímo vyzývá k "občanské neposlušnosti", neboť ti nevěřící jsou všichni ne-muslimové.

3:28 - "Nechť si věřící neberou nevěřící za přátele místo věřících!" Korán jasně zakazuje integraci muslimů do společnosti, o které pomatení zastánci politiky multi-kulti hovoří. Muslimům je v ne-islámských zemích souzeno žít v ghettech, neboť jim Alláh přikazuje:

3:73 - "Nevěřte nikomu kromě těch, kdož následují islám!"

Je možné občanské soužití s pravověrnými muslimy?

3:151 - "Vrhneme v srdce nevěřících hrůzu za to, že přidružili něco k Alláhovi". To je přímý návod k terorismu v křesťanském světě, neboť jen křesťané podle islámu "přidružují k Alláhovi." Ať si zůstanou teroristé se svým koránem a Alláhem v Arábii.

8:12 - "Alláh: Já vrhnu do srdcí nevěřících hrůzu" (zděšení, strach, anglicky=teror!) Nedovolme, aby náboženství teroru bylo placeno z našich daní!

17:33 - ".dali jsme jeho nejbližšímu pravomoc jej pomstít, nechť však při zabíjení nepřehání." Odmítáme vnášet do našich škol kulturu krevní msty. Ať si ji nechají v Arábii!

2:193 - "A bojujte proti nim.dokud nebude všechno náboženství patřit Alláhovi". Nedovolme, aby takové výzvy k boji byly v naši zemi legální! Nepodporujme z našich daní náboženství, kterému je "předepsán boj" - 2:216!

8:65 - "Proroku, povzbuzuj věřící k boji! 20 mezi vámi porazí 200, 200 porazí 1000 nevěřících". Odmítáme náboženství války! Odmítáme "vysvětlování", že džihád znamená hlavně boj "v srdci". Verš 65. je jednoznačná výzva k ozbrojenému boji. Odmítáme rovněž vysvětlení, že se jednalo o sebeobranu. Islámská vojska nikdo po roce 632 neohrožoval ani na Blízkém východě, ani v severní Africe, natož v roce 711 ve Španělsku nebo v 732 nedaleko Paříže.

48:29 - ".muslimové jsou strašní, krutí k nevěřícím, ale laskaví mezi sebou". Nepřipusťme vytvoření takové kruté paralelní společnosti v naši zemi. S takovými není integrace možná.

66:9 - "Proroku, bojuj usilovně proti nevěřícím.a buď k nim přísný, (tvrdý)". Muslimové nebudou mít s námi slitování!

Je možná náboženská tolerance?

60:1- "Věřící.kdo projeví nevěřícím lásku.ten zbloudil z cesty přímé". Chcete jasnější příklad islámského pokrytectví. Islám je jediné náboženství, které zakazuje lásku k lidem jinak smýšlejícím. Nedovolme tomu zrůdnému náboženství vetřít se do našeho právního systému. Islám je na hony vzdálen judaismu a křesťanství a nemá u nás co pohledávat. 9:123- "Věřící, bojujte proti těm nevěřícím, kteří jsou nejblíže! Buďte k nim tvrdí". Když jim dáme legalizaci, umožníme jim naplnit tyto zrůdné příkazy.

5:51- "Věřící, neberte si židy a křesťany za přátele." Jsou odsouzeni vytvářet ghetta, nesmí se integrovat.

61:4.9.11-12 - "Alláh miluje bojovníky za islám, který musí zvítězit nad všemi náboženstvími. Bojovníkům za islám Alláh odpustí hříchy a uvede je do ráje". Jestliže takovým náboženským válečníkům podáme prst, budou chtít celou ruku a posléze celou Evropu, což je jejich cílem. K tomu jsou placeni Saúdskou Arábií.

96:13-16 - "nepřestane-li ze lži obviňovat., chytíme ho za kštici!" Obvykle nechytáme někoho za vlasy, abychom mu vysvětlili naši víru.

Jsou vyznavači koránu důvěryhodní?

47:35 - ".nevybízejte k míru, když máte převahu.". Z toho je zřejmé, že nám muslimové budou vyprávět pohádky o míru j e n tak dlouho, dokud nebudou mít početní převahu. Potom nastane tvrdá realita, ale už bude pozdě! Islám je jediné náboženství, které zakazuje vyjednávat o míru.

7:99 - "Nikdo si není před Alláhovou lstí jist.". Nepřipusťme vyučování v našich školách o takovém božstvu, které používá lsti! Nemáme zájem o Alláha, který "umí nejlépe strojit lest" (3:54)

2:106 - "Kdykoli zrušíme verš nějaký či dáme ti naň zapomenout, přineseme jiný, lepší anebo podobný". Takovou neúctu k Písmům judaismus ani křesťanství neznají. Nikdo z muslimů si nemůže být jist, co platí a co ne. Podle vykladačů platí "nové poznání", tj. verš "nebudiž žádného donucování v náboženství"(2:256) byl "přebit" pozdějšími výzvami bojovat za šíření islámu.

73:10 - "A trpělivě snášej to, co oni hovoří.". Zapalování kostelů, aut a státních symbolů ukazuje, že se muslimové odmítají řídit svou náboženskou knihou. Tím ztrácí důvěryhodnost.

Kultura poušních beduínů není kompatibilní s naší

29:64 - "Tento život pozemský není leč zábava a hra". Nechceme vyučovat naše děti takovému marasmu! Život je pro nás dar nejcennější.

4:34 - "A.neposlušné ženy b i j t e !" Odmítáme tuto kulturu barbarů, která nemá ve 21.století co dělat.

33:36 - "Věřícím není dána volba.jakmile Alláh a jeho posel rozhodli..". Nepřipusťme islámský absolutismus a chraňme si naši svobodu a úctu k životu.

33:57.60-61 - "..kdo šíří pomluvy.budou b e z o h l e d n ě z a b i t i". Pak se nedivme, že muslimové zabíjí každého, kdo se v jejich očích "proviní proti Alláhovi a Mohamedovi". Nedovolme, aby takový náboženský fašismus měl místo v našich školách. Tím bychom jen dali zelenou k zavraždění našich kriticky smýšlejících spoluobčanů.

Záleží muslimům na nás?

17:45 - "Když přednášíš korán, spouštíme mezi tebe a nevěřící závěs a na srdce jejich clonu". Jak chtějí muslimové učit ve školách korán, když sám Alláh brání posluchačům v porozumění?

32:13; 11:119 - "Alláh chce naplnit peklo lidmi.". Ať si nechají takového boha. Judeo-křesťanský Bůh nemá touhu lidi zatratit, ale zachránit!

Stop koránskému antisemitismu

5:82- ".největšími nepřáteli věřících jsou židé". Nedovolme oficiálně šířit antisemitismus v našich školách za naše peníze. Korán je zdroj antisemitismu pro muslimy. Nenechme rozsévat do myslí našich dětí nenávist k Židům.