Big Brother: Sylva TO zvládla za tři minuty! Vědecké bádání bude pokračovat
Autor: Pavel Křepelka | Publikováno: 09.09.2005 | Rubrika: HotNews
Ilustrace
Nejčtenější „seriózní“ deník v zemi, jeho webová verze, přesněji, opět boduje! Reality show Big Brother využil k tomu, aby čtenářskou obec zasvětil do tématiky orálního uspokojování sexuálních potřeb lidských jedinců mužského pohlaví.

Nejčtenější „seriózní“ deník v zemi, jeho webová verze, přesněji, opět boduje! Reality show Big Brother využil k tomu, aby čtenářskou obec zasvětil do tématiky orálního uspokojování sexuálních potřeb lidských jedinců mužského pohlaví. Dokonce uvedl, v jakém časovém úseku se celý akt konkrétně odehrával. Nuže citujme doslovně z webu iDNES:

23:10 Sylva zahajuje v posteli útok, hladí Karla a líbá jej na krk.

00:17 Sylva mizí pod peřinou, kde se pak odehrává první sex v domě Velkého Bratra.

00:18 Peřina se rytmicky pohybuje u Karlova pasu.

00:19 Sylva vylézá z pod peřiny.

00:20 Bezprostředně po „akci“ se Sylva musela napít.

00:21 Milenci odpočívají a zamilovaně si hledí do očí.

00:31 Unavení se drží za ruce.

Doba od Sylvina zmizení pod peřinou po Sylvino napití z láhve odpovídá přibližně třem minutám. Biolog, případně lékař zkoumající reproduktibilitu, tedy může konstatovat, bere-li „Sylvino napití z láhve“ jako jev příznivý pro takovéto konstatování, že funkčnost pohlavních žláz u jedince mužského pohlaví je optimální.

Sexuologovi však vyvstává otazník. Ví, že délka časového úseku, potřebného k orálnímu uspokojení sexuálních potřeb lidského jedince mužského pohlaví, je nepřímo úměrná za A) výši fyzické přitažlivosti mezi danými jedinci, tedy mezi uspokojovaným a uspokojujícím, výjimečně uspokojujícími, za B) časovému úseku t, uplynuvším od okamžiku, kdy byl uspokojovaný uspokojen při aktu, ať už probíhajícím za účasti jednoho, nebo dvou a více individuí převážně lidského rodu, s pořadovým číslem o jednotku nižším, za C) výši know-how uspokojujícího, výjimečně uspokojujících, při zacházení s orgány dutiny ústní, případně při zacházení s rukou či s druhotnými pohlavními orgány v případě, preferuje-li uspokojovaný jedince ženského pohlaví, a dále, že je přímo úměrná, za D) počtu promile alkoholu či psychotropních látek v krvi uspokojovaného, překročí-li tato hodnota určitou kritickou mez, specifickou pro danou látku i pro daného jedince.

Sestaví-li sexuolog z nastíněných proměnných regresní rovnici, v níž je délka potřebná k uspokojení vysvětlovanou proměnnou, zahrne-li ostatní, jemu neznámé či individuálně specifické faktory mezi rezidua, může uzavřít, i s přihlédnutím ke známé hodnotě vysvětlované proměnné, že je třeba ještě několik desítek dalších pozorování v odlišném časovém úseku, v odlišném prostředí k tomu, aby se ze zjištěných průřezových dat mohly adekvátně spočítat regresní koeficienty vlivu jednotlivých vysvětlujících proměnných A), B), C) a D).

Snad budou reality show i nejčtenější seriózní deník v zemi tomuto vědeckému bádání dále nápomocny.