Co jsme udělali po roce 1989 špatně? Je toho víc, ale tady je to nejdůležitější

Autor: Václav Makrlík | Publikováno: 11.1.2018 | Rubrika: Zamyšlení
Vlajka - Česká Republika

Forma a obsah patří mezi základní filozofické kategorie. Má-li být něco pochopitelným způsobem sděleno, musí být tyto dvě kategorie, pokud možno, v rovnovážné korelaci. K pochopení problému jako východiska jeho řešení nestačí forma, ale nutný, možná důležitější, je i obsah.

Komentátorský tým Týdeníku Echo „ motivován pracovní poradou a s hlavou plnou dalekosáhlých myšlenek“ se pokusil společně vyznat v dění roku 2017 . Takto koncipovaná debata byla zveřejněna v čísle 51 v prosinci 2017. Co jsme my, stojící proti oligarchizaci a autoritářskému způsobu vládnutí, udělali špatně, že mohl výrazně zvítězit Babiš a další protisystémové strany.

Pan Balšínek, šéfredaktor Echo, je přesvědčen, že prohrála Česká republika, redaktorka Zlámalová vidí problém v tom, že „ demokratické strany nedokázaly voličům prezentovat svoje poselství“ a „ nedokázaly vystihnout zeitgest , ducha doby.“. Kde je však odpověď na skutečnost, že protisystémové strany ducha doby zřejmě vystihly, důkazem čehož je, že tzv. demokratické strany ztratily mnoho svých tradičních voličů právě ve prospěch „ protisystémových“ , jinými slovy, nedemokratických stran.

Poselství demokratických stran nebylo voličům prezentováno špatně,bojíme se přiznat, že ono voliče ničím nezaujalo. Neprohrála Česká republika , přiznejme pravdu,prohrály tzv. systémové demokratické strany, jejichž programy byly zaměřeny především na naplnění zájmů některých společenských elit. Zdá se, že systém a demokracie, tak jak jsou občanům bezmála třicet let prezentovány systémovými resp. demokratickými stranami , jsou distorzovány do té míry, že podstatnou část voličstva neuspokojují a voliči hledají východisko u protisystémových stran označovaných některými médii a konzervativně pravicovými politiky za nedemokratické , autoritativní , oligarchické , populistické atd. ?

Redaktor Peňas je nucen přiznat, že „ zeitgaist se nemění jen v Česku, ale v rámci celé západní civilizace. Lidé přestali věřit , že tradiční strany obhajují jejich zájmy“. Ale k tomu nedošlo v posledních letech, to je výsledek bezmála tří desetiletí politiky těchto stran. Čili nejde o pád meteoritu, jak se domnívá redaktor Holub. Pan redaktor Kaiser rozumně vyzval raději obrátit pozornost na méně abstraktní otázky. Bohužel však ani ve zbytku debaty, formálně vedené dobře, nedošlo k zásadnímu definování toho „ co jsme udělali špatně ?“. Pokud by to mělo zaznít, a to by byl skutečný obsah debaty, museli by účastníci korigovat mnohé z hodnot liberální demokracie jež vyznávají, hodnot, které tvoří základ ideologie EU a jsou formovány především institucemi a politiky EU.

Účastníci debaty by museli zaujmout postoj minimálně k následujícím společenským a politickým problémům, které zásadním způsobem působí na povědomí české společnosti a postoj k nim českou společnost zásadním způsobem dělí ,což se odráží ve volebních výsledcích.

Zásadní problém migrace, převážně z muslimského světa, byl redaktorem Holubem zmíněn jen okrajově a v jeho nepodstatném aspektu, ačkoliv těžiště tohoto problému spočívá v tom, že islám nedovoluje jeho vyznavačům jiný způsob života a vyznávat jiné hodnoty nežli ty, které přináší Korán. Integrace do západní civilizace a kultury je proto pro většinu muslimů vyloučena.

Značná část společnosti se ještě nevyrovnala se způsobem provedení privatizace, kdy za účetní ceny státních socialistických podniků byly zprivatizovány (vytunelovány, rozkradeny) bilionové hodnoty vybudované za čtyřicet let vlády komunistů, přičemž někteří privatizátoři za získaný majetek nezaplatili a jejich dluhy pak byly likvidovány na úkor občanů prostřednictvím tzv. Konsolidační banky, resp. agentury. Mnohé z privatizovaných podniků, ale i přírodních zdrojů (voda), přešly do rukou zahraničních investorů, kteří z nich ročně získávají miliardové dividendy.

Neracionální privatizace státních výrobních kapacit a přírodních zdrojů, z jejichž zisků byly financovány důchodové fondy, negativně ovlivnila tvorbu těchto fondů a nastolila problém důchodové reformy, který zůstal nevyřešený až do současnosti, ačkoliv se dotýká nejen seniorů , ale více méně všech občanů. Především starší občané musí spoléhat na státní průběžný systém důchodového zabezpečení, neboť jiný způsob důchodového zabezpečení ,z důvodu kolektivního vlastnictví výrobních prostředků, za totality neexistoval.

Daňovou povinnost nesou především zaměstnanci a právnické osoby přiznávající daně v Česku, přičemž některé skupiny občanů jsou od daňové povinnosti osvobozeny. Užívají však všech vymožeností financovaných státem, tedy z peněz poctivých plátců daní, jako je zdravotnictví, školství, infrastruktura, bezpečnost atd.

Císař Josef II. zestátnil, až na výjimky, všechen majetek katolické církve a předal jej církvi pouze do správy s tím, že bude ideologicky podporovat stát. Tento poměr mezi státem a katolickou církví kodifikoval v době novější Zákon č.50/1874 říšského zákoníku. Značnou část církevního majetku převedla v rámci rozsáhlé pozemkové reformy Masarykova první republika na soukromé zemědělce. Ve srovnání s uvedenými událostmi byl zásah komunistického režimu do vlastnických poměrů církví nepodstatný. Probíhající restituce majetku církvím do vlastnictví se proto nesetkává u velké části občanů s pochopením.

Instituce EU příliš nerespektují princip subsidiarity, který tvoří základ unijních hodnot, a zasahují i do těch oblastí života členských států, které by měly být, a mohly být, lépe řešeny na národní úrovni.

Jaké bezpečnostní zájmy může mít ČR např. v Mali (bývalé francouzské kolonii) a dalších oblastech světa, které jsou známy tím, že problémy v nich jsou v dohledné době neřešitelné, neboť se mnohdy táhnou již od biblických časů. Nemělo by NATO spíše hájit hranice EU?

Ze státních peněz jsou financovány aktivity neziskových organizací, které v mnoha případech nepůsobí v souladu se státními, natož národními, zájmy.

Démonizování Ruska a jeho politiky projevující se často podprahovým vyvoláváním primitivní nenávisti a nepřátelství vůči Rusům jako národu. Rusům je podsouván komunismus, ačkoliv ten je produktem západoevropského myšlení 19.století a žádný jiný národ nepřinesl v boji proti němu, resp. bolševismu, tolik obětí jako právě Rusové.

Ruské politice je posouván imperialismus, ačkoliv sovětská armáda vyklidila celou střední a severovýchodní Evropu a Balkán, zatímco EU a NATO se po rozpadu sovětského impéria rozšířilo až na hranice Ruska , ačkoliv Rusové dali vzniknout na území bývalého sovětského impéria řadě samostatných států.

Přestože čínský trh představuje obrovské odbytiště (podobně jako ruský) je politika o získání podílu na tomto trhu konzervativně pravicovými politiky a stranami odsuzována. Odbyt produktů je pro českou exportní ekonomiku životně důležitý. Čínský a ruský trh jsou zárukou odbytu a tím zaměstnanosti i v dobách, kdy se ekonomický cyklus vstoupí do stagnace případně krize.

Neustávající útoky konzervativních pravicových politiků a stran na prezidenta Zemana a Babiše, ve kterých nalézají podporu v řadě médií, vyvolávají znechucení značné části voličské základny. Jsou zcela kontraproduktivní. Voliče upevňují v názoru, že politici a strany, které nesou odpovědnost za výše zmíněné problémy posledních bezmála 30 let, mají důvod vyloučit Zemana a Babiše z politiky.

Již bezmála 30let trvající veřejná démonizace, dehonestace a denunciace bývalých příslušníků StB,Lidových milicí a vojsk pohraniční stráže působí rovněž kontraproduktivně, neboť těmito složkami bezpečnostního systému totalitního režimu prošly tisíce občanů této země, mnozí z nich nedobrovolně ( odvedenci k vojskům pohraniční stráže). Jen zlomek příslušníků těchto složek se dopustil něčeho, co by bylo možno kvalifikovat jako trestný čin. Většina chápala svou službu jako službu československému státu, nikoliv režimu. Přesto se jim nedostává ochrany osobnosti, ani promlčitelnosti postihu za členství ve zmíněných státních institucích, poskytované státem i pachatelům nejzávažnějších trestných činů. Lustrační zákon, na základě kterého je tato politika vůči části občanů prováděna, je založen na principu kolektivní viny a proto nenašel podporu v institucích EU. Část občanů je jím zbavena části aktivních občanských práv, ale zůstalo jim právo volební.

Neschopnost justice rychle soudit i zcela evidentní případy korupce (Rath) ,amnestie tunelářů a korupčníků (Klaus) rovněž vzdaluje občany od konzervativních pravicových, ale i systémových levicových stran.

Odmítání všech forem přímé demokracie, která, ať se nám to líbí či nikoliv, je vrcholným projevem skutečné vlády lidu a ne jen několika byť volených jedinců, přetáhlo 10% voličů do SPD. S tím samozřejmě souvisí i osobní hmotná, nejen politická, tedy v podstatě žádná, odpovědnost politiků za jejich rozhodnutí a jejich odvolatelnost.

Takto by bylo možno pokračovat dál. Nelze se pak divit občanům, že volí tak jak volí, že hledají někoho-spasitele- který by vyvedl zemi z těchto letitých problémů, nebo alespoň trochu napravil největší distorze a chyby stávajícího systému (zavedení EET ). Od tak zvaně systémových stran, které samy sebe nazývají demokratickými, a jejich politiků to po bezmála třicetileté zkušenosti pochopitelně neočekávají.

Za zmínku stojí poslední dogma naší politické scény, které je aktuální v souvislosti s právě probíhající předvolební agitací a volbou nového prezident republiky. Jak může prezident sjednocovat národ, který je v pohledu jen na zde prezentovaná témata tak rozdělený, což parlamentní volby potvrdily. Pokud má prezident vykonávat svou funkci aktivně musí mít odvahu zaujmout ke společenským, ekonomickým a politickým problémům jednoznačný postoj, který se samozřejmě nemusí shodovat s názorem některých společenských skupin. Občané sami rozhodnou o tom kdo má pravdu a projeví to dříve či později ve volbách.

Takže, co jsme udělali špatně? Hlavně co je třeba udělat alespoň pro částečnou nápravu. Vláda a prezident , kteří se tohoto úkolu ujmou, získají jistě podporu většiny slušných a poctivých občanů této země.

4318 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Čtěte také

ePortal.cz

A tentokrát nechme politiku politikou. Je tu totiž jednoho mnohem závažnější témaTento mocný muž není žádný dobráček. Na lidech mu nezáleží a má toho na triku skutečně dostČeská pravice potřebuje "orbánizaci" jako sůl. Je ještě ale vůbec na čem stavět? Sorošovci nejspíš propadali ve škole z matematiky. Jinak si tyto jejich "výpočty" nedovedu vysvětlitHrobaři Evropské unie, jste tam? Tento článek byste si měli přečíst a potom začít balit své saky paky

euPortal.cz

Invaze z Afriky pokračuje: ve třech dnech 1400 migrantů, stovky se svrabem ... Gang imigrantů napadal důchodce a takhle to dopadlo... Podívejte se

Eurabia.cz

Když začali muslimové vyvražďovat přes milion křesťanů v Osmanské říši. Výročí o němž česká media mlčíPřestaňte urážet Nizozemce! V Praze útočili muslimští imigranti!

FreeGlobe.cz

Buduje se celosvětový systém sledování. Podporuje ho Bill Gates (+ video)Britská vláda dělá z nevinných důchodců ruské boty!

Nezdravi.cz

Vědci našli způsob, jak regulovat délku životaStojí za to nahradit bílou rýži tzv. hnědou rýží?

euServer.cz

Vzniku první a druhé světové války předcházely lži a provokace. Jako nyníAmerika je největším globálním potupitelem lidských práv v historii světa, mimo jakoukoli kontrolu jednající hegemon, snažící přivlastnit si nikým neomezenou totální nadvládu

eOdborar.cz

Plán EU vychází na 100%. V Německu je mezi mladými 15 let pouze 64% skutečných Němců ...Enoch Powell prorok a mučedník dnešní doby - záplava migrantů z Afriky a islámského světa zničí naše obyčejné lidi

ParlamentniListy.cz

Komunisti asi nevymřou tak rychle, jak jsme doufali, lituje Tomáš Cikrt. Zemanovi jsou už všichni ukradení, chce jen provokovatNaše země je průchoďák a nikdo neví, kdo sem vstupuje. Stačí se večer projít okolo Václavského náměstí... Bezpečnostní expert od Okamury promluvil i k útoku cizinců v Praze
Anketa
Kdo by měl být příštím prezidentem naší země? Ve třech kolech ankety jsme vám nabídli 27 prezidentských kandidátů. Z každého kola postoupili tři nejlepší. Tady jsou a vy teď rozhodněte, kdo je "nejlepší z nejlepších".
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Články autora
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění