Rizika politické klimatologie

Autor: Tomáš Haas | Publikováno: 21.2.2007 | Rubrika: Polemika
gore

Mediálním hitem posledních týdnů je tzv. Zpráva Mezinárodního panelu o klimatických změnách. Informace se shodují v jednom: poselství Zprávy je alarmující, lidstvo stojí před nesmírným problémem, který si zavinilo samo. Čekají nás povodně, sucha, katastrofy, tání arktických ledovců a stoupající mořská hladina. 

Ten jev se jmenuje, abychom to vědecky pojmenovali, „globální oteplování“. Je tady, shodlo se na tom tisíce vědců (asi 2 500), členů „Globálního panelu o klimatických změnách“ (IPCC). Před několika dny vydali zprávu zaštiťující toto tvrzení odborně, vahou vědeckých titulů účastníků Pařížské konference o klimatických změnách a vahou OSN, která za organizací stojí. A nejen, že tu je, jak nás ujišťují média, konkrétně britský list The Independent, ale „globální oteplování již překročilo bod, za kterým není návratu“.

Teplo, nebo zima?

Jediné, co ale zatím stoupá, je jistota, se kterou tyto katastrofické scénáře přejímají média a politikové, a arogance, se kterou se setkávají ti, kdo si nad chmurnými předpověďmi Pařížské konference dovolí projevit příliš malé malé nadšení.

Jenže ono je opravdu příliš mnoho důvodů zůstat nad „Shrnutím pro politiky“, jak se první výstup z konference jmenuje, chladným. Především je nutno si uvědomit, co čteme. IPCC není profesionální vědeckou institucí, není ani nějakou světovou komorou klimatologů. Je mezivládní organizací. Jejími členy jsou pouze experti delegovaní svými vládami, a participujícími organizacemi. (Za Česko byl do Paříže vyslán vedoucí oddělení změny klimatu Českého hydrometeorologického ústavu klimatolog Jan Pretel).

Autory „Shrnutí pro politiky“ nejsou vždy ani ti vědci, kteří byli vysláni a pozváni na konferenci, jsou jí výlučně experti, které jmenovali právě ti politici, pro které je Shrnutí určeno. Tedy zpráva je, v souladu s pravidly, napsána tak, aby její obsah odpovídal tomu, co vlády a organizace sdružené v IPCC chtějí číst. Je to demokratické, jak jinak chcete zajistit jednotné odhlasování usnesení, kterým se deklaruje vědecká pravda.

A vlády a hlavně „zainteresované organizace“ chtějí dnes číst o globálním oteplování. Vlastně nejen dnes, o tom chtěli číst již v poslední zprávě IPCC, která byla vydána v roce 2001. Globální oteplování bylo zajímavým způsobem zmíněno i ve zprávě z roku 1994.

Ještě před tím bylo žádáno globální ochlazování, a snad i proto zprávy z předchozích let (1990, 1992 a 1994) na webové stránce IPCC nenajdete. Ještě totiž nebyla vyřešena otázka, co je lepší - teplo, nebo zima?

Opomíjení oponenti

Stejné nadšení pro globální oteplování ale nesdílí celá vědecká komunita. O tom se ovšem ze „Shrnutí pro politiky“ nedočteme. Nenajdeme tam ani to, že více než 2500 expertů vlád a nevládních organizací, celkem více než 4000 nezávislých vědců, mezi nimi 72 držitelů Nobelovy ceny se přihláslo k Heidelberskému provolání, ve kterém vyjadřují svou obavu o životní prostředí a volají po „rozumu a uznání vědeckého pokroku jako řešení, nikoliv příčiny zdravotních a enviromentálních problémů, kterým čelíme“. Prohlášení vyjadřuje přesvědčení, ze „dnešní společnost je lépe než kterákoliv jiná v historii vybavena k tomu, aby problémy životního prostředí řešila, pokud ovšem neobětuje vědu, intelektuální poctivost a zdravý rozum politickému oportunismu a nepodlehne neracionálnímu zastrašování“.

„Chceme plně přispět k zachování našeho společného dědictví, planety Země. Jsme ale znepokojeni, na začátku 21. století, nástupem iracionální ideologie, která odporuje vědeckému a technickému poznání a ohrožuje ekonomický a sociální vývoj. Varujeme autority odpovědné za osud naší planety před rozhodováním podpořeným pseudovědeckými argumenty a založeným na falešných a irelevantních podkladech“.

Lhaní o hurikánech

Příkladem takových falešných a irelevantních podkladů je například to, co popsal Christopher Landsea, vědec z Atlantické oceanographické a meteorologické laboratoře, který byl přizván, aby se stal přispívajícím autorem Zprávy IPCC pro rok 2007. Landsea pozvání přijal, s tím, že převezme odpovědnost za část zprávy, studii zaměřenou na atlantické hurikány, tedy pole, ve kterém je přední světovou autoritou. Co jej překvapilo, bylo, že hlavní redaktor připravované zprávy, renomovaný klimatolog a meteorolog profesor Kevin Trenberth uspořádal tiskovou konferenci, na které oznámil médiím, že „experti varují, že globální oteplování je příčinou intenzivní hurikánové aktivity“. Christopher Landsea se domníval, že se jedná o omyl. Ani on, ani nikdo z jeho kolegů, kteří se hurikány zabývají, nic takového nenapsal, a ani napsat nemohl, neexistují totiž žádná data, ze kterých by se něco takového dalo odpovědně vyvodit. Nikdo ani nepozoroval trend zvyšující se hurikánové aktivity. Neexistuje žádná studie, která by spojovala hurikány a jejich frekvenci s globálním oteplováním. Ve skutečnosti Landsea teprve začal pracovat na první studii, která by takové spojení potvrzovala, nebo vyvracela. IPCC ale už měla jasno. Tisková konference, na kterou největší světový znalec problematiky nebyl pozván, skončila úspěchem. Byla dokonce senzací. To léto bylo obdobím velkých atlantických hurikánů a experti oznamovali, že za to může globální oteplování. Oznámení obletělo v palcových titulcích celý svět. Globální oteplování potřebovalo katastrofický symbol. A dostalo jej. Hurikán, co strašnějšího může být symbolem katastrof.

Christopher Landsea tedy napsal dopis, ve kterém požádal IPCC o ujištění, že jeho práce pro Zprávu 2007 nebude zneužita, ze zpráva bude založena na skutečných a ověřených informacích, a že bude konzultována s předními světovými odborníky na danou problematiku.

Ujištění se mu nedostalo, vlastně se mu vůbec nedostalo odpovědi a Christopher Landsea rezignoval. Nechtěl, aby jeho jméno bylo spojováno s vyfabulovaným spojením hurikánů s globálním oteplováním. Pro úplnost dodejme, že Shrnutí pro politiky, pro jistotu, kromě obecného a o žádné argumenty opřeného všeobeného prohlášení o vlivu oteplení na extrémy počasí, neobsahuje nic o spojení hurikánů a globálního oteplování, které krátce před tím bylo předmětem zvláštní tiskové konference a senzací letní sezóny…

Falešná hokejka

Dalším faktem, který nepřidává Shrnutí a pravděpodobně i očekávané Zprávě IPCC pro rok 2007 na věrohodnosti, je to, že její predikce vývoje pro příští století, vlastní důvod obecného znepokojení, je založena na špatných vstupních datech.

Proponenti globálního oteplování zakládají svou teorii na studii, kterou r. 1998 vypracoval přední klimatolog Michael Mann, a která dokazuje, že globální teplota byla v minulosti víceméně stabilní, a pak někdy koncem dvacátého století začala náhle stoupat. Teorii je často v tisku nazývána „hokejková teorie, protože graf teplot ukazuje téměř rovnou čáru, která je ke konci náhle ohnuta. Teorie a její autor se stali celebritami, přestože hned od počátku byla odmítána vědci poukazujícími na prokazatelné střídání období tepla a ochlazení, teplé období zhruba od devátého do třináctého století, které dosáhlo maxima v letech 1100–1250, a chladné období, mnohdy zvané „malá doba ledová“, mezi sedmnáctým a devatenáctým stoletím.

Dva kanadští statistikové, Stephen McIntyre and Ross McKitrick přehodnotili Mannovy výpočty, a po opravě vstupních dat a přepočtu nejen že potvrdili teplotní výkyvy, ale dokonce zjistili, že v období oteplení byla například teplota na přelomu patnáctého a šestnáctého století vyšší než ve dvacátém století.

Pesimistické projekce, na kterých je založen výše zmíněný závěr britského deníku The Independent, jsou rovněž kompromitována chybnými daty. Scénáře IPCC jsou založeny na předpokladu, že stoupající obsah oxidu uhličitého vyvolá skleníkový efekt.

Australský statistik Ian Castles a britský ekonom David Henderson ale objevili, že IPCC odhaduje budoucí emise oxidu uhličitého na chybných a velmi přehnaných odhadech ekonomického vývoje. Ukázalo se, že IPCC zakládá ve svých modelech vývoje klimatických změn na simplistickém odhadu růstu HDP v jednotlivých zemích. Jednoduše řečeno, vědci v panelu IPCC udělali tu chybu, že pro předpovědi celkového a předpokládaného vývoje v různých zemích používali pro přepočet běžné měnové kursy (hodnotu v dnešních US dolarech). Výsledkem je ovšem nereálná projekce. Pro výpočty tohoto druhu používají ekonomové tzv. „purchasing power parity“ (PPP). Používají ji instituce jako Světová banka, Organizace pro ekonomickou spolupráci a vývoj a i mateřská instituce IPCC, Organizace spojených národů.

Tím, že jí IPCC nepoužila a spokojila se s jednoduchým přepočtem, dospěla k hyperinflatovaným hladinám ekonomického růstu, a tím i odhadu produkce oxidu uhličitého v rozvojových zemích. Pokud přistoupíme na tuto metodu přepočtu a výklad vývoje a aplikujeme-li jí na odhad příjmů na obyvatele, můžeme dojít k překvapivým výsledkům. Budeme například muset brzy očekávat čtyřikrát vyšší příjem na obyvatele v Jižní Africe než v Americe, a i Severní Korea, Lybie a Alžír budou brzy mít příjem na obyvatele vyšší než USA.

Pokud by byla použita správná metodika a správná data pro konverzi, „hokejky“ v grafu scenarií vývoje ve „Shrnutí“ by se narovnaly.

Otázek spojených s „globálním oteplováním“ je příliš mnoho na to, abychom je mohli považovat za prokázané. Přesto se například Evropská unie rozhodla okamžitě jednat, chce snižovat emise oxidu uhličitého v automobilech. Je to nesmysl, opatření Evropské unie nedokáží ovlivnit obsah CO2 ani natolik, aby se výsledek dal změřit. Obsah oxidu uhličitého v atmosféře neklesne, ale stoupnou ceny automobilů a ceny pohonných hmot a to natolik, že stoupne tělesná teplota evropských motoristů.

V roce 1997 odhadl žurnál „Geophysical Research Letters“, že i kdyby všechny státy světa do slova a do písmene dodržely smlouvu z Kjóta, nedokázaly by předejít oteplování o vice než 0,126 stupňů Fahrenheita. Vzhledem k tomu, že teplota Země má daleko větší roční výkyvy, nebyl by výsledek vůbec měřitelný. Pro zemské klima nedělá smlouva z Kjóta nic

Vědci v ilegalitě

IPCC dosud vydala čtyři zprávy. Žádná z nich ale není tím, za co se vydává, není shrnutím stavu vědy o zemském klimatu v daném období. Zpráva z roku 1990 ještě přiznávala, že existuje „menšina“ vědců s jiným názorem, jejichž pohled „nemohl být zohledněn“. Z dalších zpráv se o osudu těchto vědců již nedozvíme nic. Zmizeli. Nejsou.

Ve skutečnosti ale, i když unikají bdělému oku IPCC, žijí a pracují. Vědců skeptických k „úředně potvrzenému“ a módnímu „konsensu“ o globálním oteplování dokonce přibývá. Více než 4000 (včetně 72 držitelů Nobelovy ceny) jich podepsalo již zmíněnou Heidelberskou výzvu.

Více než 100 expertů v oborech, zabývajících se obory blízkými otázkám klimatu a klimatologie, se podepsalo pod Lipskou deklaraci. Přibývá i publikací, článků a recenzí skeptických k teorii „globálního oteplování“. Věda, jak se zdá, se dělá i mimo zasedací síně kongresů, i jinak než konsensuálním hlasováním delegovaných „zástupců vlád a organizací“.

V průběhu dvacátého století byla věda pod útokem „sociologických teorií vědy“. Vědecká znalost je vysvětlována jako všeobecně uznávaná víra, konsensus vědeckých pracovníků. Potom, co ortodoxní marxistický pohled na vědu přestal být přitažlivý, objevily se různé formy neomarxismu. Cílem nového marxismu je odebrat vědě její privilegia svobodného a nezávislého myšlení, vrátit jí pod kontrolu, má se opět stát jen jedním z řady ideových a myšlenkových systémů, má se stát vírou, udržovanou „potřebami společnosti“, konsensem a autoritou.

„Při hledání nového nepřítele, který by nás dokázal sjednotit, jsme přišli na myšlenku, že znečišťování životního prostředí, globální oteplování, nedostatek vody, hladomor a podobné hrozby by perfektně vyhovovaly. A všechny z nich jsou vysvětlitelné lidskou intervencí… Skutečným nepřítelem je tedy lidstvo samo.“ (Källa: The First Global Revolution: Club of Rome, Alexander King and Bertrand Schneider, 1991: Pantheon Books, New York, p 115)

K závěrům Pařížské konference IPCC řekl zástupce české republiky Jan Pretel toto: "Doufám, že politici vezmou zprávu v potaz a víc se zamyslí nad vlivem člověka na změnu klimatu…". Zástupce České republiky na vědecké konferenci (to není můj výraz) Pretel doufá, že nový český ministr životního prostředí Martin Bursík bude činnost svého ministerstva orientovat k tomu, aby závěry zprávy z Paříže byly brány v potaz.

Jan Pretel doufá, daňový poplatník se obává.

Tomáš Haas je poradcem prezidenta republiky

5680 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníČtěte také

ePortal.cz

64. pohlaví je lidským právem!Kdovíjak by to v Listopadu asi dopadlo, kdybychom o pravdoláskařích už tenkrát věděli, co o nich víme dnes? Je načase se těmhle hrobařům demokracie se vší vážností postavitNa cestu do nového otroctví se vydáme sami. Extrémní měnová i fiskální expanze umožňují maskovat rozměr hospodářské katastrofy, kterou umělé globální zastavení ekonomiky přineslo a přineseInflace se probouzí pomalu a jistěEU zrušila právní státy

euPortal.cz

Jsme kolonií západuTři měsíce po nástupu Bidena do úřadu hrozí v Evropě válka. NATO si zaslouží, aby se ztratilo ze světa

Eurabia.cz

Doporučujeme: Jak novináři oficiálních medií manipulujíLituje, že Rusko porazilo Hitlera. Hayato Okamura lituje porážky nadřazených Němců

FreeGlobe.cz

Budou nám taky měřit penisy?Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Na co všechno mají propagandisté ČT žaludekMezi morem a covidem, aneb zrození a smrt evropské civilizace

eOdborar.cz

Rusko usilovně buduje výrobny vakcíny proti koronaviruEU kašle na Evropany. Dovoluje vyvážet vakcíny z Evropy pryč a Evropané mají umírat

ParlamentniListy.cz

Pochybní lidé kolem premiéra. Mezi odborníky o nich až do pandemie nikdo neslyšel. A další ostrá slova, která právník Dostál řekl i ministroviRuská ambasáda vydala stanovisko na americkém Facebooku. Orkán reakcí by srovnal panelák se zemí
Články autora
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění