Malicherné problémy naší blaženosti

Autor: Čestmír Hofhanzl | Publikováno: 27.11.2006 | Rubrika: Zamyšlení
KSČM

Jedna epochální lež, vláda proletariátu a společenská rovnost, která poznamenala většinu dvacátého století, byla nahrazena lží druhou, domnívám se – ne menší, formálně demokratickým, pluralitním systémem. Jednoduchá, nekomplikovaná lež komunismu a vlády předvoje pracujících byla ještě průhledná a zřejmá. Rozdíl mezi vyhlašovanou fikcí a realitou byl zřetelně patrný. Proletářský komunismus, ač v praxi měl „východní“ ruské kořeny, ještě vykazoval určité evropské rysy. V totalitním, proletářském komunistickém systému se dala nalézt formálně „odpovědná“ instituce a „hybatel“ – Ústřední výbor strany a generální tajemník. Ideologové proletářského komunismu otevřeně hlásali diktaturu předvoje pracujících i to, že v zájmu světlých zítřků mohou komukoli zakroutit krkem. Podobně jako evropsky pravdomluvný Adolf Hitler, když vykřikoval vyhubení nižších ras a právo německého plemene na prostor. V samém počátku praktické realizace „evropské“ komunistické teorie vložili ruští „géniové“ revoluce do systému zásadní inovaci. Fyzická likvidace celých společenských vrstev, masové pracovní tábory a pozdější podpora válek po celém světě, byly bojem za mír a svobodu. Do naivně „pravdomluvného“ mocenského ideologického systému evropských heretiků vložili způsoby své samoděržavné ruské vlasti. Něco jiného se vyhlašovalo a mluvilo, dělal se opak.

Z předních, veřejně viditelných figur „státníků“ sametové doby jsem měl určitou slabost pro Petra Pithrata. Činil dojem, že je schopen leccos pochopit, nejevil se tak účelový, hloupý a narcistický. Slaboduchý slogan „poselství“ senátora Petra Pitharta k voličům mne přinutil napsat, co si o postkomunistickém pojetí blaha myslím.

Byl jsem účastníkem virtuální politicko-společenské hry „sametové revoluce“. Jediným smyslem a účelem té podivné revoluce, jak jsem brzo pochopil, bylo dát komunismu a jeho lodivodům „lidskou tvář“ kapitalismu. Proti „Jaru 1968“, o dvacet let dříve, to byl určitý pokrok. Komunistická mocenská mafie vyspěla, chtěla přežít a pokračovat.

Sametový způsob vyrovnání se s komunismem a jeho bezbolestná přeměna ve formálně pluralitní kapitalismus je dokladem toho, že někteří z milovaných totalitních kormidelníků přemýšleli. Uvědomili si, že jejich zločinný a prolhaný mocenský systém se bude bez některých změn již jenom v křečích rozkládat a umírat. Tento „humánní“ způsob přeměny a konvergence je na druhé straně dokladem morálního hodnotového rozkladu „západní“ demokratické kultury. Demokratické země a společnosti pro svůj klid a pohodlí přijaly za normální, že zločin se netrestá, ale odměňuje. Přestal existovat důležitý institut křesťanského myšlení, institut „očistce“ jako nápravy zla. V reálném životě to bude mít důsledek – zločin se stal beztrestným. Pochybuji o tom, že si některý ze sametových „humanistů“, kteří na veřejné scéně politiky konali špinavou práci a v roli „bílých koňů“ cválali s naším kočárem ke šťastným zítřkům, byl vůbec schopen uvědomit, jaké budou důsledky takové „revoluce“. Celý průběh „nastolování“ demokracie, následná privatizace, zneužití a interpretace práva, zneužití funkce médií a degenerace státní správy, byly na dlouhé roky do budoucnosti předurčeny sametovou „technologií“ revoluce. Systémově prosazovaná a obecně přijatá lež má horší důsledky než vnucené hrubé násilí. Lež demoralizuje vnitřně daleko více než hrubé bezpráví. Sametoví vůdci a jejich hybatelé navázali na zkušenosti svého předchůdce a učitele Gustáva Husáka.

Politická garnitura, která byla autorem a realizovala „sametovou perestrojku“, spáchala větší zločin a vlastizradu, než byl komunistický puč v únoru 1948. Komunistický převrat v roce 1948 proběhl po válce, pod přímým řízením a ohrožením vojenskou mocí Sovětského Ruska. V roce 1990 nás nikdo akutně vojensky neohrožoval, všechnu špinavou práci proti vlastní zemi vykonali lidé a občané této země. Ve skutečnosti byla sametová revoluce mocenským konfliktem uvnitř vládnoucí politicko – ekonomické společenské vrstvy etablované za komunismu. Byl to boj o moc a koncepci udržení vlivu a postavení, který probíhal mezi mocenským centrem „starověrců“ – ideologů a aparátčíků a mocenskou skupinou „realistů“, do které patřili vedoucí hospodářští pracovníci a technokraté. Ti se již od počátku sedmdesátých let integrovali kolem bezpečnostních služeb režimu. Sametová metoda zajišťovala, že všechny rozhodující mocenské páky a instituce zůstanou v rukách společenské skupiny, svou existencí a hodnotami spojené s komunismem.

Lidé, kteří šli v počátku devadesátých let do politiky se skutečnou vůlí po změně, byli pouze folklórem. Potřebovali nás v prvé fázi perestrojky jako spojence proti svým soukmenovcům „starověrcům“. Věděli, že je nás pár a nemáme žádné mocenské zázemí. Uvnitř „disentu“ měli připravené kádry. Neměli jsme za sebou nikoho, masa obyvatelstva byla komunismem vytvořený „plebs“ bez vlastní vůle a reálné představy, co politika vůbec je. Nové politické strany si založili podle potřeby, stačilo i do autonomně vytvořené politické skupiny vložit pár lidí. Před rokem 1989 ideový politický disent neexistoval. Oficiální disent neměl nic společného s nekomunistickou koncepční politikou. Všechny pozdější mediální aféry kolem financování politických stran byly účelové a cíleně sehrané. Jediná společenská skupina, která měla peníze a zdroje schopné vložit do politiky, byli lidé spojení s bývalým režimem.

Privatizace s absencí jasných a vymahatelných zákonů, množstvím bank propojených s fondy a kupónovou privatizací, společnosti s ručením omezeným, právnické osoby, za které nikdo neručil, nebyly anomálie způsobené nezkušeností. Byl to připravený a usměrňovaný proces „primární akumulace“ kapitálu do rukou těch, kteří věděli co se hraje a jaký je účel hry. K nim se připojili ti, kteří neměli zábrany a stali se tím spojenci a spoluviníky. „Kontinuita právního systému“ pro zasvěcené vykonavatele „práva“ znamenala, že zákony a právo budou vykládány a užívány tak, jako tomu bylo v době jejich kodifikace – v komunismu. Česky řečeno, v zájmu silnějšího a podle potřeby vládnoucí moci. Nejsme a nemůžeme být právním státem, neboť smyslem dnešního právního systému není hledání práva a spravedlnosti.

Politické strany dnes zastoupené v parlamentu nejsou autentické nezávislé politické subjekty stojící na určitých ideových představách a zásadách. Nezastupují na veřejné scéně určitou společenskou vrstvu, ve které mají své zázemí. Jsou to společnosti s ručením omezeným, divadelní společnosti angažující ve svém souboru pár profesionálů a amatéry vybírané ve výběrovém řízení, kterému říkáme volby. O tom, kdo půjde do výběrového řízení, rozhodují stejná „pravidla“, jaká jsou již „zvykem“ třeba pro výběr firmy, která postaví veřejnou kanalizaci. O tom, kdo bude vybrán, se rozhoduje jinde než v příslušné komisi. Dnešní český stát a společnost je „pluralitní a demokratická“ jen v tom smyslu, že centralizovaná (totalitní) komunistická mafie se decentralizovala. Za více než půl století, po které byli kormidelníci předvoje pracujících absolutními pány nad životem a existencí miliónů lidí, přišli na to, že veřejně viditelná, institucionalizovaná moc nese nebezpečí odpovědnosti. Moderní technologie umožnily, že společnost se dá ovládat i bez veřejně známé „rady starších“ – Ústředního výboru – a tuto radu šéfujícího „kmotra“ – generálního tajemníka. Hlavním problémem starého modelu bylo, že v případě krize a hrozícího kolapsu systému plebs ví, koho má pověsit. Ve starém modelu a systému paradoxně šlo, alespoň formálně, dohledat odpovědného činovníka a instituci.

Výsledkem sametové perestrojky a její technologie privatizace je stav, kdy základní objem majetku státu, dříve spravovaného mafií Ústředního výboru, byl převeden do bank a společností, jejichž skutečný vlastník ve své většině není veřejně znám. Oficiálně uvádění miliardáři a manažeři jsou jen bílí koně. O tom, kdo se prosadí do vedení politických stran, rozhoduje ten, kdo dá peníze na jejich prosazení a popularizaci, či na jejich diskreditaci v médiích. Podobně je směrována a ovlivňována politika těchto stran.

V naší zemi neexistuje nezávislé veřejné médium s větší působností, které by se pokoušelo podávat objektivní informace o tom, co se skutečně na scéně i uvnitř ní odehrává. Je hanbou novinářského stavu, že ani v počátku devadesátých let, kdy bylo do věcí vidět a byla větší míra volnosti, se nenašla osobnost, která by se o to pokusila. Po celá devadesátá léta jsem měl možnost pozorovat vývoj mediální scény. Jak a kdo si média privatizoval. Mohl jsem porovnávat skutečný průběh politických i privatizačních dějů a jejich mediální obraz předkládaný veřejnosti. Případy, které jsem do podrobnosti poznal z vlastní zkušenosti, byly zaměněny. Nebyla to nedostatečná znalost problémů, ale cíleně hrané „zpravodajské hry“. Degenerace státní správy byla cílená a vynucená. Měl jsem možnost ten proces do podrobností pozorovat v odvětví lesního hospodářství a v Národním parku Šumava, kde jsem určitý čas pracoval. Většina zaměstnanců těchto odvětví a institucí měla vůli pracovat poctivě, dodržovat a vymáhat zákon. Kdo se však nepřizpůsobil staronovým nepsaným pravidlům, odešel sám nebo byl odejit. Když se nebyl ochoten poddat a smířit s lumpárnou, měl jedinou jistotu, že ještě bude v médiích, ve jménu nejvyšších ideálů exemplárně „posrán“ (útlocitné duše a estéti mi prominou). Dovolat se neměl šanci.

Pro ilustraci uvedu trochu křečovitě úsměvný příklad. V roce 1995 jsem ve sněmovně interpeloval kvůli „lesní transformaci – reformě“ Václava Klause a řekl jsem mimo jiné: „Pane, udělali jste reformu tak, aby každý, kdo dělá kolem dřeva, mohl krást … postavili jste pyramidu politiky a ekonomie na hlavu, spadne to na nás…“ Po interpelaci mě na chodbě zastavil komunistický poslanec a řekl mi: „pane vy máte odvahu, nebojíte se?“.

Naruším jednoduchou představu Pithartova „blaha“. Bylo by dobré, abyste si všichni, kdo toužíte po takovém jednoduchém blahu, pomalu začali uvědomovat: Hlavním efektem a výdobytkem sametové technologie perestrojky devadesátých let byl všeobecný signál, že zločin, zneužití a vlastizrada se netrestají. Lež, podvod a nezodpovědnost se odměňují. „Elitou“ země, politickou a hospodářskou špičkou, se stali lidé a mocenská uskupení, kteří systémově zneužili svého privilegovaného mocenského postavení. Zneužili toho, že země po čtyřiceti letech komunismu neměla skutečnou morální a intelektuální elitu. Nejvyšší moralista sám nevěděl, co je mravnost. Výsledkem „Sametové revoluce“ je stav, kde nikdo nenese odpovědnost. Skutečnou politickou a ekonomickou moc od samého počátku měli „hybatelé“, kteří se nepohybovali na veřejné scéně. Nikdo je „nevolil“, proto nemohou být voláni k odpovědnosti. Dnes ovládají rozhodující objem majetku, úkolují média a přes své loutky dělají politiku. Principem, kterým byla završena sametová pluralita, je stav, ve kterém nelze dohledat odpovědnou instituci, natož činovníka, a nikdo se k odpovědnosti nehlásí. Byl jsem v politice dost dlouho, abych pochopil. Dnešní taneční kreace předváděné na veřejné scéně politiky kolem „volebního patu“ by snad již mohly pootevřít oči slepým.

Sametová cesta k blaženosti je postavena na dnes již více něž bilionovém státním dluhu, morální dluh většiny z nás je však násobně větší. Lidské společenství podléhá stejným přírodním zákonitostem jako svět kolem nás a nezačněme-li své společenství „opravovat“, obávám se, že „blaženost“ nás nemine.

3279 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Čtěte také

ePortal.cz

Za Jakla se vylučuje z ODS?Ministr vnitra Islámského státu Abbdulah Al-Hamaida varuje uživatele sociálních sítí, aby si nedovolovali neschvalovat teroristické útoky v Evropě„Nepovedený“ příměr Václava Klause ml. naplno odhalil nedemokratickou podstatu současné EU Kdo jsou protiizraelští aktivisté EAPPI? Pane Fialo, že se nestydíte

euPortal.cz

Šéf ODS vyhodil Václava Klause ml. a pochvalně se vyjádřil o sprostém a vulgárním ODSakovi Pavlovi NovotnémVáclav Moravec se v České televizi zachoval jako totální prase. Podívejte se

Eurabia.cz

Francouzští intelektuálové sepsali apel proti proislámské cenzuře v Rakousku již podpořil Evropský soud pro lidská právaŠéf ODS vyhodil Václava Klause ml. a pochvalně se vyjádřil o sprostém a vulgárním ODSakovi Novotném

FreeGlobe.cz

Senegalec unesl autobus s dětmi a podpálil ho. Nesouhlasil s imigrační politikou italské vlády (+ foto)Teroristický útok v pražském metru: Hřib naštěstí nebyl atomový

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životHliník sa nachádza v mnohých vakcínach/vysoká hladina jedovatého hliníku v mozgu autistov

euServer.cz

Nadšená Schwarzenbergova chvála Petříčka je nejtěžší obžalobou současné ČSSDMadeleine Albrightová a obchod s drogami, prostituce, krádeže aut a obchod s orgány zavražděných. 11. výročí vyhlášení samostatnosti Kosova

eOdborar.cz

Boj za klima? Ale jděte! Naopak velice dobrý kšeft. Greta Thunberg je pro rodiče slepice snášející zlaté vejcePrivatizace sociálních služeb ve Finsku vede k zhoršení péče a otřesnému zacházení s lidmi

ParlamentniListy.cz

Vééélkýýý problém. Klaus našel podporu u Babiše, ODS v koncích, nedokáže ho odvolat z prestižního výboru ve SněmovněVystřelí Orbán a Salvini Zahradila do popředí v EU? Možné to je. Nové informace
Anketa
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny
Články autora
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění