Sdružení se vymezuje vůči projektu Evropské unie a vidí ho jako na lžích a socialismu založenou plíživou vážnou nemoc, který má ovládnout Evropu národních států a začlenit jí do totalitního, takzvaného Nového světového řádu. „Dnešní vedení Evropské unie je bez legitimity a není demokraticky zvoleno a vytváří nebezpečnou novou společenskou třídu - pseudopolitickou třídu vševědoucích nadlidí,“ vysvětluje Sedláček.

Podle Sedláčka není na současné politické scéně žádná reálná pravicová a konzervativní síla. „Strany typu ODS a TOP 09 svou pravicovost a rádoby konzervativizmus pouze simulují, ovšem reálné kroky jsou pravým opakem a soustavně dlouhodobě podvádějí své voliče“ vysvětluje další ze zakladatelů sdružení Radek Velička a dodává, že KOS chce být alternativou pro ty lidi, kteří postrádají v politice pravicové a konzervativní hodnoty.

Kromě Petra Sedláčka a Radka Veličky jsou dalšími zakládajícími členy KOS David Popek, Marek Skřipský, Petr Kubík a Petr Urbánek.

Další informace najdou zájemci na webových stránkách sdružení:

http://konzervativnios.sweb.cz/index.htm

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deklarace Konzervativního občanského sdružení: KONZERVATIVNÍ DEKLARACE

"Evropská unie"

Jsme si vědomi problémů a obtíží současného stavu evropské integrace, které jsou způsobeny zejména trendem uspořádání Evropské unie od přijetí Maastrichtské dohody roku 1993.

Od té doby byl v Evropské unii různými cestami posilován nadnárodní prvek na úkor prvku mezivládního, což se negativně dotklo svrchovanosti a suverenity členských států téměř ve všech oblastech. Tento výchozí problém byl zvýrazněn rozsáhlou mírou těžkopádné regulace, zasahováním unijních orgánů do rozličných oblastí veřejného i soukromého života a jednostranným prosazováním ideologické agendy nevolených elit Evropské unie.

Z výše zmíněného důvodu proto podporujeme revizi současného stavu a návrat ke konceptu „Evropy vlastí“.

V tomto systému jsou klíčové kompetence v rukou svrchovaných a suverénních států, které představují základní kameny mezinárodní politiky. Tyto státy pak společně formují Evropu jako rozsáhlý prostor k realizaci vzájemně výhodné spolupráce.

Nesouhlasíme rovněž se stavem, kdy orgány Evropské unie otevřeně ignorují vůli občanů suverénních států, jak jsme mohli pozorovat na případech Dánska, Francie, Nizozemí či Irska.

"Multikulturalismus"

Chápe ideologii multikulturalismu coby překonaný módní trend, nastolený v devadesátých letech minulého století především liberálně levicovými činiteli. Na základě zkušeností z celé Evropy dnes můžeme říci, že koncept multikulturalismu nevedl k jednotnější společnosti, nýbrž ke společnosti více rozdělené.

Vycházíme z názoru, že pro každou svrchovanou zemi jsou prioritní občanská práva, vycházející z Ústavy a historických právních tradic. Jakákoliv snaha o zavedení dvojích pravidel, paralelních práv, či komunitních výsad je v rozporu s principy stejných práv a povinností pro všechny občany České republiky.

"Pozitivní diskriminace a politická korektnost"

Považuje snahy o omezování „volné soutěže myšlenek“ za destruktivní experiment, který v budoucnu bude mít negativní dopad na společnost v České republice, potažmo na celou společnost západní kultury. V Evropě se po mnoho dekád v ideologické rovině odehrával ideový spor různých myšlenkových směrů, většinou vyrůstajících z konzervatismu, liberalismu a socialismu. Na tomto sporu vzniklo politické dělení evropských politických stran, zde se tříbily myšlenky a stanoviska.

Odmítáme proto, aby nám byl vnucován model politické korektnosti, který si chce osobovat rozhodčí pravomoc a vytěsnit celou škálu myšlenek (dnes zejména těch konzervativních) ze společenského diskursu.

Z tohoto důvodu nesouhlasíme s takzvanou „politickou korektností“, jakož i „pozitivní diskriminací.“ Požadujeme volnou soutěž politických idejí a ideologií, které silou myšlenek a programových tezí oslovují své příznivce.

"Vztah státu a křesťanských církví"

Chápe náboženské přesvědčení jako soukromou záležitost občanů České republiky, nemůže však ignorovat smysl a historicko-filozofický význam křesťanství pro západní společnost, a tedy i Českou republiku.

Křesťanstvím přirozeně nerozumíme výhradně katolictví, ale i ritus zavedených a tradičních křesťanských církví. Pro dobrý partnerský vztah státu a církví je nezbytné provedení spravedlivé odluky. Tu musí provázet také náprava majetkových křivd, které na církvích spáchal komunistický režim.

Dle našeho názoru by měla ze strany státu při restitučním řízení vyvinuta maximální snaha, aby byl církvím vrácen nemovitý majetek. Teprve v případě nemožnosti provedení by stát přistoupil k finančnímu vyrovnání na základě kvalifikovaného odhadu.

Spravedlivou odlukou by se vyřešil letitý problém církevních restitucí, placení církví ze státního rozpočtu a v neposlední řadě i hospodářské ne (závislosti) církví na státu. Církvím by přirozeně byla výrazně rozšířena možnost podnikání, kterou současná legislativa výrazně omezuje.

"Střední třída"

Střední třída představuje důležitou „státotvornou“ složku každé země. Občané středostavovských profesí - učitelé, kvalifikovaní zaměstnanci, živnostníci nebo kupříkladu hasiči a policisté - jsou ti, kdo svou prací a mírou odvedených daní tvoří možná nejdůležitější pilíř občanské společnosti.

Proto velmi důrazně varujeme před oslabováním pozic střední třídy, která od pádu vlády z roku 1996, je v následujících letech vystavena ekonomickému a do určité míry také společenskému tlaku všech následujících vlád, které se v České republice vystřídaly u moci.

Zatímco levicové vlády neúměrně zatěžovaly střední stav vysokým zdaněním a byrokratickými regulacemi ve jménu sociálního státu, vlády takzvané středo-pravice zase poškozují střední třídu ve prospěch zájmů velkého byznysu. V některých ohledech k tomuto cíli dokonce používají takové zvyšování daňového břemene, které překonává i opatření levicových vlád.

Znepokojivě konstatujeme absenci jakékoliv relevantní politické síly v současném politickém systému České republiky, která by hájila zájmy středního stavu.

Stavíme se proto za takový daňový systém, který nebude ze střední třídy dělat oběť každé daňové reformy. Podporujeme daňové úlevy pro drobné a střední podnikatele i ekonomicky aktivní rodiny s dětmi. V souladu s těmito opatřeními se také zasazujeme o zrušení některých daní (ekologická, dědická, darovací, atp.) a vytvoření uceleného daňového systému, který ukončí současné ekonomické vytěžování střední třídy.

"Zemědělci a rolníci"

Zemědělci a rolníci jsou jedním ze základních pilířů svobodné a prosperující společnosti, jelikož jejich hlavním cílem je dosažení maximální potravinové soběstačnosti pro společnost.

Proto je velmi důležité, aby zemědělská výroba byla efektivní a finančně soběstačná. Odmítáme nespravedlivé a nerovné přerozdělovací politiky Evropské unie v rámci zemědělství.

Zemědělství je tradičním národním odvětvím a nedílně tvoří krajinný ráz České republiky.

Hlavní prioritou v rámci zemědělské politiky je potravinová soběstačnost a tradiční krajinotvorba se zdravým rozvojem venkova.

Konzervativní občanské sdružení

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONZERVATIVNÍ DEKLARACE VE FORMÁTU PDF KE STAŽENÍ:http://konzervativnios.sweb.cz/deklarace.pdf