Podstatou schválené zprávy je radikálně feministické přesvědčení o tom, že zastoupení pohlaví má být všude ve všech sférách společnosti rovné nebo k rovnosti se blížící. Pokud tomu tak není, tak je taková situace hodnocena jako výsledek diskriminace, kterou je nutné politickou akcí shora napravit a dosáhnout kýžené rovnosti. Feministky a feministé vůbec neuznávají argument, že se ženy a muži liší a že rozdílné zastoupení pohlaví v různých sférách společnosti je výsledkem svobodné vůle zúčastněných. Neuznávají, že to může být přirozeně vzniklé a pro všechny přijatelné řešení situace, kdy ženy a muži se liší svými dispozicemi.

Radikální feminismus vidí postavení ženy v Evropě jako nerovnoprávné a hodlá prosadit celoevropskou regulaci, která donutí nejen členské státy, ale i firmy k tomu, aby zavedly rovné zastoupení pohlaví ve všech myslitelných oblastech života společnosti. Nástrojem k tomu mají být kvóty a jejich dodržování se prostě nařídí evropskými směrnicemi. Evropský parlament většinou hlasů schválil jako cíl dosáhnout hranice 40% žen v orgánech obchodních společností do rok 2015. Je jisté, že Evropská komise se této výzvy Evropského parlamentu ujme a zařadí takový cíl do vějíře svých již schválených "pokrokových" cílů jako je omezování emisí do roku 2020 o 20% nebo dosažení 10% podílu biopaliv na celkové spotřebě a mnoha dalších.

Pokud ke schválení takové regulace dojde, bude čekat obchodní společnosti v celé EU radikální proměna. Na trhu práce se vytvoří právně vynucená "poptávka" po ženách, která by mohly zasednout ve firemních orgánech. Naopak stávající ředitelé firem se stanou "lovnou zvěří", která bude určena k rychlému odstřelu a nahrazení ženou. Toto masivní celoevropské sociální inženýrství těžce dopadne na vztahy mužů a žen a poškodí rovněž konkurenceschopnost evropských firem. Z těchto důvodů jsem pro tuto feministickou zprávu nehlasoval.