Zakážeme v Česku muslimy?

Autor: Zuzana Štefánková | Publikováno: 10.2.2005 | Rubrika: Ostatní
Muslimové

Vážení čtenáři, rozhodli jsme se na stránkách ePortálu uveřejnit opět jeden netradiční materiál. Jedná se o autentickou korespondenci paní Olgy Ryantové, jež usiluje o přezkoumaní činnosti muslimských organizací v Česku, s představitelem opačné strany, Vladimírem Sáňkou. Těšíme se i na Vaše názory a reakce k tomuto tématu.

Dopis č. 1

Vážený pane Sáňko,

Jak víte, podala jsem v prosinci roku 2004 na Ministerstvo kultury ČR podnět k přezkoumání registrace Ústředí muslimských obcí. Tento svůj podnět odůvodňuji tím, že se domnívám, že Korán, jenž je nejdůležitějším zdrojem učení islámu, propaguje svaté války, vybízí k mučení a zabíjení nevěřících, šíří nesnášenlivost a popírá rovnoprávnost pohlaví – tato svá tvrzení dokládám citacemi z Koránu.
Tím se z nás, ačkoliv jsme se nikdy nesetkali osobně, stali odpůrci ve veřejné diskusi, kterou tento podnět následně vyvolal.

Jsem ráda, že tento můj podnět vyvolal otevřenou diskusi, ve které jsou mnohá fakta o islámu a Koránu zbavována určitých tabu a jsou předmětem svobodné výměny názorů.

Jsem rovněž ráda, že až dosud se nám v této diskusi úspěšně dařilo vyhýbat náboženským předsudkům, xenofobnímu uvažování i jakýmkoliv projevům nesnášenlivosti a tato diskuse zůstala ve věcné rovině.

Zároveň se však domnívám, že průzkumy veřejného mínění i názory, které z úst publicistů, religionistů, odborníků na toto téma, ale i občanů v této diskusi zazněly, ukazují, že v naší společnosti panuje určitá obava z projevů islámu. Pokud budete upřímný, jistě budete souhlasit, že část těchto obav si muslimové vysloužili sami díky mnohým činům, o kterých se až příliš často dozvídáme z médií.

Domnívám se, že lidé, kteří v „evropské společnosti“ reprezentují islám (a mezi ně řadím i Vás), dluží těmto lidem jasná vysvětlení a odpovědi na mnohé problematické otázky.

Také proto jsem se rozhodla oslovit Vás přímo tímto otevřeným dopisem a o takové odpovědi Vás požádat. Prosím, pokuste se na ně odpovědět přímo, srozumitelně a vyčerpávajícím způsobem tak, aby Vaše odpovědi vedly k vysvětlení všech nesrozumitelných bodů, ne jen k dalším otázkám.

1. Mnozí lidé a také odborníci se domnívají, že „evropští“ muslimové se v dnešní době často dostávají do situací, kdy mají na výběr: buď se řídit předpisy islámu obsaženými v Koránu nebo se řídit zákony země, ve které žijí. Korán je muslimy považován „nejen“ za náboženství, ale i za nejvyšší řád a právní sytém. Velmi často se vyjadřuje nejen k „duchovním“ otázkám, ale například i k tak „praktickým“ záležitostem, jako jsou dědictví (Súra 4:12, str.522: „A bůh vám stanoví o dětech vašich toto: synovi podíl rovný dvou dcer“), péče o dítě v případě rozchodu rodičů, trestání zločinů (Súra 24:2, str.556: „Cizoložnici a cizoložníka zbičujte, každého z nich sto ranami! A nechť vás nepojme vůči nim lítost“), Súra 5:42, str.605: „Zloději a zlodějce utněte ruce jejich v odplatu za to, co provedli, a jako varovný příklad od Boha! A Bůh je mocný, moudrý”) atd. Praxe bohužel velmi často ukazuje, že podobné rozpory mezi evropskými zákony a islámem vedou k určitému vymezení se muslimů ze společnosti a v některých případech až dokonce k porušování zákona. Pane Sáňko, jak by měl muslim postupovat v případech, kdy by zákony islámu říkaly něco jiného než ústava a zákony země, ve které žije?

2. V Koránu se můžeme často dočíst, že muž je nadřazený ženě (Súra 2:228, str.470: „A ony mají pro sebe stejné právo jako oni podle zvyklosti, nicméně muži jsou o stupeň výše – a Bůh je mocný, moudrý,“ Súra 4:38, str.526: „Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh dal přednost jedněm z vás před druhými“). Nejedná se zde jen o určitý odkaz na různé role žen a mužů v islámské společnosti, ale Korán dává mužům přímo právo rozhodovat o osudu svých žen (Súra 4:13, str.523: „Proti těm z vašich žen, jež dopustí se hanebnosti, vezměte jako svědky čtyři z vás. A jestliže tito to dosvědčí, podržte ženy v domech, dokud je smrt nezavolá anebo Bůh pro ně nepřipraví nějaké východisko”) a praxe opět ukazuje, že i tato ustanovení islámu jsou ve velké části muslimských společenství brána doslova. Jak tato tvrzení Koránu odpovídají listině práv a svobod evropských zemí, kde se můžeme dočíst, že všichni lidé jsou si rovni a nikdo nemá právo rozhodovat o něčím osudu?

3. Z historických pramenů a dokonce i z předmluvy českého vydání koránu se můžeme dočíst, že samotný Mohamed ve svém životě vedl mnoho válek. Samotný princip šíření náboženství „spravedlivým“ bojem je v Koránu tak silně zakořeněn, že je velmi těžké tento princip od islámu nějak oddělit. I zde praxe ukazuje, že obrovské množství věřících muslimů žije v souladu s tímto principem a jsou ochotni pro obranu „své pravdy“ bojovat a bohužel i zabíjet. Korán se na mnoha místech jasně vyjadřuje o nutnosti boje, nejen určitého vnitřního boje, ale i o nutnosti boje zbraněmi, (Súra 25:54, str. 250: „Neposlouchej nevěřící, ale pusť se jím proti nim do boje úporného,“ Súra 47:4, str.492: „A když se střetnete s nevěřícími, udeřte je do šíjí a až jim způsobíte úplnou porážku, pevně je spoutejte!“). Jak se toto shoduje s principy evropské společnosti, kde věřící i nevěřící mají stejná práva a jakýkoliv domnělý spravedlivý boj je nepřípustný? Nevidíte fakt, že Korán dává věřícím určitý mandát vést „spravedlivý boj“, jako nebezpečný a snadno zneužitelný? Není právě tento aspekt islámu muslimy často „zneužíván“?

4. Ve svém podnětu k přezkoumání oprávněnosti registrace ÚMO jsem uvedla asi 30 citací z Koránu, které hovoří o zabíjení a mučení nevěřících, podřízeném postavení žen v islámu a nadřazenosti „islámských božích zákonů“ světským zákonům. Myslím, že bych neměla vážné problémy s nalezením 100 dalších podobných citací. Ve svých reakcích na můj podnět jste v médiích často uváděl, že se jedná o výroky vytržené z kontextu, výroky, k jejichž pochopení je zapotřebí hlubokého studia Koránu. Je však obecně známým faktem, že naprostá většina muslimů žijících ve třetím světě nemá ke studiu Koránu k dispozici takové komentáře a znalosti nebo se opírají o komentáře lidí, kteří mají sami velmi zvrácený pohled na islám (hnutí Abú Zarkávího, který vyhlásil válku demokracii jako nástroji satana, hnutí Taliban a jiné). Na oficiálních stránkách ÚMO www.islamweb.cz jsem tyto citáty dokonce získala tak, že do vyhledávače v textu Koránu vložíme klíčové heslo „zabij“, „nevěřící“, „trest“ atp. – získala jsem je také bez jakýchkoliv komentářů a bližších vysvětlení. Opravdu se domníváte, že lidé, kteří si Korán vysvětlují „extremistickým způsobem“, jsou jen hrstkou lidí žijících na okraji islámské společnosti nebo se domníváte, že se jedná o závažný, hluboký a ve svém důsledku pro celou společnost nebezpečný problém?

5. Na stránkách Koránu se často můžeme dočíst to, že kdokoliv bojuje na „cestě boží“ a je i zabit – a z kontextu velmi jasně vyplývá, že se nejedná jen o vnitřní boj (Súra 4:76, str.530: „A těm, kdož bojují na stezce Boží a budou zabiti či zvítězí, těm dáme odměnu nesmírnou“), se dostane do edenu a čeká na něj božská odměna. Podobné části Koránu jsou velmi často doslova chápány sebevražednými atentátníky, o jejichž útocích se dozvídáme téměř každý den z médií. V jejich případě jsou velmi často popisovány zvláštní obřady a umívání, které před podobnými útoky absolvovaly, často jsou popisovány i „božské odměny“, které za svůj čin měli obdržet. Pokud, jak často uvádíte, je islám veskrze „mírumilovné náboženství tolerance“, jak si vysvětlujete fakt, že je tak často takto „zneužíván“? Pokud prostudujeme záznamy z různých islámských režimů, je patrné, že tito lidé nejsou jen ojedinělou výjimkou. Proč islámský svět velmi jasně a transparentně neodsuzuje takové činy? I vy, pane Sáňko, jste kdysi v jednom svém rozhovoru uvedl, že v případě palestinských sebevražedných atentátníků ani odborníci na islám nejsou jednotní v názoru, zda se jedná o odsouzeníhodný čin nebo o akt obrany víry a vlasti.

6. V Koránu je psáno, že svádění od víry je činem nejhorším, horším než zabití, a přísluší mu nejhorší trest (Súra 2:187, str.465: „Zabíjejte je všude, kde je dostihnete, a vyžeňte je z míst, odkud oni vás vyhnali, vždyť svádění od víry je horší než zabití,“ Súra 2:189, str. 465: „A bojujte proti nim, dokud nebude konec svádění od víry a dokud nebude všechno náboženství patřit Bohu“). I tato slova jsou často chápána velmi doslovně, tak jako v případě Salmana Rushdieho, politiků, kteří kriticky hovořili o islámu, či mnohých umělců, kteří vytvořili pro islám kontroverzní díla. Mnozí z těchto lidí byli pronásledováni, někteří i zabiti (např. Salman Rushdie, poslankyně nizozemského parlamentu Aján Hirsí Alijová), mnozí i komunitami muslimů žijícími v Evropě. Jak se toto shoduje s právem na svobodu názorů každého z nás? Poskytl byste vy, pane Sáňko, ochranu Salmanovi Rushdiemu ve svém domě? Obával byste se vy sám v takovém případě odplaty muslimské komunity?

7. Vy sám jste, pane Sáňko, ve svých výpovědích několikrát uvedl, že Korán je třeba chápat v určitém historickém kontextu. Kdo má v islámu „mandát“ rozhodovat o tom, kdy se jedná o historický kontext Koránu a daný výrok je třeba jako takový chápat a kdy se jedná o nadčasové svědectví islámu? Vždyť mnohé muslimské směry mají velmi často odlišné výklady slov Koránu. Některé muslimské směry dokonce tvrdí, že pravda Koránu je stejným způsobem obsažena v každém verši a slově Koránu! Na oficiálních internetových stránkách ÚMO www.islamweb.cz je dokonce uvedeno, že Korán je nejúplnějším a nejsprávnějším svědectvím o Bohu. Jak muslim pozná, že citace Koránu týkající se pronásledování a mučení nevěřících jsou jen historickým odkazem a ne aktivitou hodnou následování?

8. Demografické výpočty jasně ukazují, že v Evropě probíhá postupná islamizace. Oficiální údaje odhadují například počet muslimů žijících v Německu na 3miliony, neoficiální čísla udávají až 10 milionů. Podobně vypadá situace například ve Francii a v Holandsku. Se vstupem Turecka do EU přijde do Evropské Unie dalších asi 90 milionů muslimů. To by znamenalo, že pravděpodobně kolem roku 2050 by v Evropě bylo více muslimů než původních Evropanů. Jak se na tento postupný proces islamizace díváte? Kdysi jste v jednom rozhovoru uvedl, že pokud většina obyvatel Evropy bude pro islámské právo šária, zavedl byste ho. Stále si to myslíte? Pokud muslimové v Evropě jednoho dne budou opravdu tvořit většinu, jak se domníváte, že se vyrovnají s menšinou, která bude trvat na rovnoprávnosti pohlaví, svobodě vyznání atp.?

9. Uvádím zde několik citátů, jež jsem použila ve svém podnětu pro ministerstvo kultury. Prosím Vás o jejich odborné vysvětlení a náležitý komentář.

Súra 4: 93, str.532: „Kdykoliv se pokusí vás svést k odpadnutí, budou odraženi. A jestliže se nebudou držet stranou od vás a nevzdají se vám na milost a nesloží své ruce, tedy je chyťte a zabte, kdekoliv je naleznete! A nad těmito vám dáváme pravomoc zřetelnou,” Súra 5:19, str. 603: „Věru jsou nevěřící ti, kdož říkají: „Zajisté je Bohem Mesiáš, syn Mariin!” Súra 5:37, str.605: „A odměnou těch, kdož vedli válku proti Bohu a Jeho poslu a šířili na zemi pohoršení, bude věru to, že budou zabiti nebo ukřižováni či budou jim useknuty jejich pravé ruce a levé nohy a nebo budou ze země vyhnáni,“ „Súra 5:51, str.607: „Vy, kteří věříte! Neberte si židy ani křesťany jako přátele, neboť oni jsou si přáteli jedni druhým. Kdokoliv z vás se s nimi přátelí, ten stane se jedním z nich.“

Vážený pane Sáňko, jak jsem již uvedla, jsem šťastná, že žijeme ve společnosti a v době, kdy můžeme o těchto otázkách svobodně diskutovat. Těším se na Vaše jasné a konkrétní odpovědi. Omlouvám se za pro islám netypické číslování súr a uvádění stránek odpovídajících českému překladu Koránu, cílem bylo umožnit nalezení odkazu i lidem ne zcela zběhlým v četbě Koránu.

S upřímnými pozdravy a přáními všeho dobrého,

Olga Ryantová

A zde je emailová odpověď pana Sáňky, představitele dotčené strany:

Dopis č. 2 Pani Ryantova,
vase ucinkovani ve sdelovacich prostredcich a vase stvave utoky proti islamu presahuji unosnou miru. Az dosud jsme se proti nim neozvali, ale nelze dale mlcet.
Mozna jste se chtela zviditelnit, dela vam dobre objevit se v mediich, to vse je pochopitelne. Nedovolime vsak, aby to bylo za takovou cenu.
Mozna jste vsak opravdu stizena islamofobii, ktera se siri v Evrope a nektere kruhy ji dokonce podporuji. Rozhodujici vsak je to, ze vse co rikate na adresu islamu je lez. Nemate o nem nejmensi znalosti a hovorite o nem na verejnosti. Pokud chcete posuzovat islam a myslite to uprimne, studujte jej z verohodnych pramenu a neberte si informaci z nejake xenofobni internetove stranky, ktera dela to, co vy, tedy vytrhne z kontextu nekolik useku z vykladu Koranu do ceskeho jazyka a snazi se z toho delat zavery podle sveho prani. Navic je prokazatelne, ze Koran nelze dokonale prelozit a sam cesky preklad obsahuje mnoho nepresnosti a nekolik vaznych chyb.
To, co delate vy, je tedy sireni islamofobie a nabozenske nenavisti. Bereme to velmi vazne a vzhledem k tomu, ze vase tvrzeni jsou lziva, povazuji je za hanobeni presvedceni.
Setkala jste se s tim, ze by nejaky muslim u nas napadal jinoverce nebo usiloval o zruseni nejake registrovane organizace, tedy to, co delate vy?
Nabizim vam setkani u nas v kancelari Islamske nadace v Praze nebo v jinem miste podle vaseho prani. Rad bych pochopil motivy, ktere vas k vasemu jednani vedou. Mozna mate nejakou negativni zkusenost s muslimy. To nemohu vyloucit a v zadnem pripade se nechci pausalne zastavat vsech muslimu. Verim vsak, ze leccos se da v klidu vyresit.
V centru Prahy mame kancelar v ul. Politickych veznu 14, vchod z Pasaze Jiriho Grossmanna do 1. patra a byvam tam od pondeli do ctvrtka odpoledne, schuzku je vsak lepsi domluvit predem.
Muj telefon je ………..
Vladimir Sanka


A zde je poslední materiál, stanovisko Ministerstva kultury ČR k celé věci.

Dopis č. 3

Ministr kultury České republiky
Maltézské náměstí 471/1
Praha 1 – Malá Strana, 118 11


V Praze dne 25. 11. 2004

Podnět k přezkoumání rozhodnutí ministerstva kultury, č. j. .............. ze dne 17. 9. 2004 ve smyslu § 65 odst. 1 správního řádu

Dne 17.9.2004 bylo ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 podle zák. č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech (dále jen „zákon“) vydáno ministerstvem kultury (dále jen „ministerstvo“) správní rozhodnutí o registraci náboženské společnosti Ústředí muslimských obcí.

Tímto ve smyslu ustanovení § 65 odst. 1 správního řádu podávám podnět k přezkoumání shora uvedeného rozhodnutí a navrhuji, aby bylo v souladu s ustanovením § 65 odst. 2 správního řádu

Z R U Š E N O

pro rozpor se zákonem.

O d ů v o d n ě n í:

Před vydáním rozhodnutí o registraci církve či náboženské společnosti je ministerstvo povinno mimo jiné přezkoumat ve smyslu § 14 odst. 1 zákona splnění podmínek touto právní normou stanovených. Jedním z důvodů pro zamítnutí návrhu na registraci je skutečnost, že činnost církve či náboženské společnosti je v rozporu s podmínkami stanovenými zákonem (§ 14 odst. 1 písm. c).

Vedle procesních a formálních podmínek spojených s řízením o registraci zákon stanovuje v ustanovení § 5 také množství podmínek vyplývajících z ústavněprávních principů a působících především jako preventivní ochrana ústavně zaručených práv vyplývajících z Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“). Ve své podstatě jde o zákonné upřesnění čl. 16 odst. 4 Listiny, který výkon náboženských svobod umožňuje omezit, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví, mravnosti nebo práv a svobod druhých.

Základní dokument náboženské společnosti Ústředí muslimských obcí obsahuje ve smyslu § 10 odst. 2 písm. a) zákona základní charakteristiku náboženské společnosti a tedy i jejího učení. Muslimská víra, potažmo učení, ke kterému se Ústředí muslimských obcí hlásí, vychází z učení Koránu a považuje jej za neměnnou a svatou pravdu seslanou bohem Alláhem. Je však bezpochyby, že toto učení je v rozporu s podmínkami obsaženými v § 5 zákona, neboť:

1) popírá a omezuje osobní a jiná práva fyzických osob pro jejich náboženské vyznání (především nevěřících, ale i křesťanů a Židů). Vybízí k nesnášenlivosti a bezprostředně nabádá k ohrožování práv a svobod občanů. Nerespektuje rovnoprávnost občanů a ohrožuje demokratické základy státu;

2) omezuje osobní a jiná práva fyzických osob pro jejich pohlaví;

3) je v rozporu s principy lidskosti, snášenlivosti a bezpečnosti občanů.

Tato svá tvrzení dokazuji výroky z koránu zkopírovanými bezprostředně z internetových stránek www.hlas.muslim.cz a www.islamweb.cz, jež jsou podle údajů Ministerstva Kultury ČR oficiální stránkou Ústředí islámských obcí.

Tyto výroky odpovídají tištěnému vydání Koránu (vydání přeložené Ivanem Hrbkem v r.1972, vydalo nakl. Academia, ISBN 80-200-0246-4), jenž je podle dostupných informací nejčastěji používaným překladem v české muslimské obci a zároveň stejnými výroky koránu. I ten přikládám jako důkaz.


Ad 1) Korán vybízí k popírání a omezování osobních a jiných práv fyzických osob pro jejich náboženské vyznání (především nevěřících, ale i křesťanů a židů),. Vybízí k nesnášenlivosti a bezprostředně nabádá k ohrožování práv a svobod občanů. Nerespektuje rovnoprávnost občanů, vybízí dokonce k jejich zabíjení. V důsledku tak ohrožuje demokratické základy státu:

Súra 2:187 (str.465) „Zabíjejte je všude, kde je dostihnete a vyžeňte je z míst, odkud oni vás vyhnali, vždyť svádění od víry je hoší než zabití.“

Súra 2:189 (str. 465) „A bojujte proti nim, dokud nebude konec svádění od víry a dokud nebude všechno náboženství patřit Bohu.“

Súra 4: 59 (str.528) „Věru ty, kdož neuvěřili v Naše znamení, My v ohni sežehneme, a kdykoliv vyschnou kůže jejich , vyměníme je za jiné, aby tak trestu okusili. A Bůh zajisté je mocný a moudrý.”

Súra 4: 91 (str.532) „Neberte si mezi nimi přátele, dokud se nevystěhují na stezku Boží! A jestliže se obrátí zády, pak je chyťte a zabte, kdekoliv je naleznete!”

Súra 4: 93 (str.532) „Kdykoliv se pokusí vás svést k odpadnutí, budou odraženi. A jestliže se nebudou držet stranou od vás a nevzdají se vám na milost a nesloží své ruce, tedy je chyťte a zabte, kdekoliv je naleznete! A nad těmito vám dáváme pravomoc zřetelnou.”.


Súra 5:19 (str. 603) „Věru jsou nevěřící ti, kdož říkají: “Zajisté je Bohem Mesiáš, syn Mariin!”

Súra 5:37 (str.605) „A odměnou těch, kdož vedli válku proti Bohu a Jeho poslu a šířili na zemi pohoršení bude věru to, že budou zabiti nebo ukřižováni či budou jim useknuty jejich pravé ruce a levé nohy a nebo budou ze země vyhnáni.“

Súra 5:51 (str.607) „Vy, kteří věříte! Neberte si židy ani křesťany jako přátele, neboť oni jsou si přáteli jedni druhým. Kdokoliv z vás se s nimi přátelí, ten stane se jedním z nich ...“

Súra 8:12 (str. 485) „Já vrhnu do srdcí těch, kdož nevěří, hrůzu a vy bijte je po šíjích a bijte je po všech prstech.“

Súra 8:17 (str. 485) „Nejste to vy, kdo je zabili, ale Bůh je zabil a nevrhals ty, když jsi vrhal, nýbrž byl to Bůh, ...“

Súra 8:57 (str. 489) „Nejhoršími tvory před Bohem jsou ti, kdo byli zatvrzele nevěřící a stále ještě nevěří.“

Súra 8:61 (str.489) „Nechť se nedomnívají ti, kdož nevěří, že Nás předhoní – nepodaří se jim uniknout našemu zásahu.“


Súra 8:66 (str.490) „ Proroku, povzbuzuj věřící k boji! Bude-li mezi vámi dvacet vytrvalých mužů, porazí dvě stě, bude-li jich mezi vámi sto, porazí tisíc nevěřících, neboť to jsou lidé nechápaví.“

Súra 9:5 (str.585) „A až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy!“

Súra 9:23 (str. 587) „Vy, kteří věříte! Neberte si za přátele otce své a bratry své, jestliže je jim nevěrectví milejší než víra.“

Súra 9:29 (str.588) „Bojujte proti těm kdož nevěří v Boha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Bůh a jeho posel a kteří neuctívají náboženství pravdy, z těch, kterým se dostalo Písma – dokud nedají poplatek přímo vlastní rukou, jsouce poníženi.“


Súra 9:39 (str.589) „Jestliže nevytáhnete do boje, Bůh vás potrestá trestem bolestným.“

Súra 9:74 (str. 593) „Proroku, bojuj usilovně proti nevěřícím a pokrytcům a buď přísný na ně. Útočištěm jejich bude peklo a jak hnusný je to cíl konečný.“

Súra 9:124 (str. 599) „Vy, kteří věříte! Bojujte proti těm z nevěřících, kteří jsou poblíže! Nechť ve vás naleznou tvrdost a vězte, že Bůh je na straně bohabojných!“

Súra 25:54 (str. 250) „Neposlouchej nevěřící, ale pusť se jím proti nim do boje úporného.“

Súra 47:4 (str.492) „A když se střetnete s nevěřícími, udeřte je do šíjí, a až jim způsobíte úplnou porážku, pevně je spoutejte!“

Súra 48:13 (str.575) „A kdo nevěří v Boha a posla jeho ...pro nevěřící jsme připravili plamen šlehající.“

Súra 48:29 (str.575) „Muhamed je posel Boží a ti, kdož jsou s ním strašní jsou proti nevěřícím, však laskaví mezi sebou“

Súra 4:76 (str.530) „A těm, kdož bojují na stezce Boží a budou zabiti či zvítězí, těm dáme odměnu nesmírnou.“


Ad 2) Korán vybízí k omezování osobních práv fyzických osob pro jejich pohlaví:

Súra 2:228 (str.470) „ ...A ony mají pro sebe stejné právo jako oni podle zvyklosti, nicméně muži jsou o stupeň výše – a Bůh je mocný, moudrý.“

Súra 4:13 (str.523) „Proti těm z vašich žen, jež dopustí se hanebnosti, vezměte jako svědky čtyři z vás. A jestliže tito to dosvědčí, podržte ženy v domech, dokud je smrt nezavolá anebo Bůh pro ně nepřipraví nějaké východisko”

Súra 4:38 (str.526) „Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh dal přednost jedněm z vás před druhými.“

Súra 4:38 (str.526) „A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je!“

Ad 3) Islám je v rozporu s principy lidskosti a snášenlivosti a bezpečnosti občanů, neboť Korán přímo vybízí k mučení:

Súra 24:2 (str.556) „Cizoložnici a cizoložníka zbičujte, každého z nich sto ranami! A nechť vás nepojme vůči nim lítost,..”

Súra 5:37 (str.605) „A odměnou těch, kdož vedli válku proti Bohu a Jeho poslu a šířili na zemi pohoršení bude věru to, že budou zabiti nebo ukřižováni či budou jim useknuty jejich pravé ruce a levé nohy a nebo budou ze země vyhnáni.“

Súra 5:42 (str.605) „Zloději a zlodějce utněte ruce jejich v odplatu za to, co provedli, a jako varovný příklad od Boha! A Bůh je mocný, moudrý.”

Výše uvedené výroky nejsou „větami vytrženými ze souvislosti“. V podobném duchu Korán hovoří na mnoha místech. Z historicko-religionistického úhlu pohledu bývá Korán rozdělován na dvě části: tzv. súry pocházející z období Mekkánského (z období, kdy prorok Muhammad žil v Mekce a neměl ještě mnoho stoupenců) a súry pocházející z období Medínského (z období, kdy prorok Muhammad žil v Medíně a počet jeho stoupenců vzrůstal).

Zatímco v súrách z období Mekkánského se Muhammad vyjadřuje o příslušnících ostatních náboženstvích ještě s respektem a souhlasí s jejich právem na vlastní náboženství, v súrách z období Medínského, kdy jeho vliv vzrůstal, již v Koránu otevřeně vybízí k pronásledování a zabíjení nevěřících a jinověrců.

Dokonce i v samotné předmluvě ke Koránu („Muhammadův a život a působení“) je psáno, že Muhammad vedl za svého života mnoho výbojných válek a svůj vliv získal především bojem.

Lze zřejmě očekávat, že většina českých muslimů na tuto stížnost zareaguje: „Islám by nikdy nepodporoval násilí, diskriminaci žen, teroristické činy atd. To vše je práce několika zneužitých jednotlivců žijících na pokraji společnosti. Skutečný islám se distancuje od násilí. Odsuzujeme veškeré násilí. Islám znamená mír. Islám znamená toleranci.“ Z výše uvedeného ovšem vyplývá, že pravda je jiná. Korán na mnoha místech přímo vybízí k zabíjení nevěřících a jejich mučení, vybízí ke svaté válce, diskriminujícím způsobem se vyjadřuje o ženách, atd. Ve světle těchto skutečností není možné vidět sebevražedné atentátníky atd. jen jako zneužité oběti pokřivených představ, ale spíše jako ty, kteří dodržují svatá slova koránu.

S ohledem na problematičnost návrhu na registraci náboženské společnosti založené na učení, které je v rozporu s demoraktickými principy a zárukami lidských práv České republiky, jsou práva a právem chráněné zájmy občanů České republiky rozhodnutím o registraci přímo dotčena.Legalizace náboženského vyznání vystavěného na zcela odlišných principech než na kterých je založeno společenské uspořádání České republiky, vzbuzuje otázky o možném omezení výkonu náboženské svobody u islámského náboženství, neboť v tomto případě dochází jak k naplnění zákonných podmínek obsažených v § 5 zákona, tak i čl. 16 odst. 4 Listiny.

Ministerstvo nepostupovalo v těchto intencích, což má za následek nezákonnost vydaného rozhodnutí.


S pozdravem

Olga Ryantová
xxxPřílohy:

- výpis Ústředí muslimských obcí z registru církví a náboženských organizací uveřejněného na internetových stránkách Ministerstva kultury ČR

- výroky z Koránu popírající základní lidská práva a svobody uvedené na oficiálních internetových stránkách Ústředí muslimských obcí www.hlas.muslim.cz a www.islamweb.cz

- Korán (vydání přeložené Ivanem Hrbkem v r.1972, vydalo nakl. Academia, ISBN 80-200-0246-4 ), jenž je podle dostupných informací nejčastěji používaným překladem v české muslimské obci zároveň verze dostupná na internetových stránkách Ústředí muslimských obcí


12377 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníČtěte také

ePortal.cz

64. pohlaví je lidským právem!Kdovíjak by to v Listopadu asi dopadlo, kdybychom o pravdoláskařích už tenkrát věděli, co o nich víme dnes? Je načase se těmhle hrobařům demokracie se vší vážností postavitNa cestu do nového otroctví se vydáme sami. Extrémní měnová i fiskální expanze umožňují maskovat rozměr hospodářské katastrofy, kterou umělé globální zastavení ekonomiky přineslo a přineseInflace se probouzí pomalu a jistěEU zrušila právní státy

euPortal.cz

Škola se od dětí dožaduje, aby přestaly používat tak bigotní slova jako máma a tátaEU vychovává: Plán na beztabákovou generaci. 10 let jsme vás nechali na pokoji, to se nesmí opakovat. Válečnou rétoriku mají diktátoři rádi. Milióny zavražděných dětí nevadí? Jeden lockdown za druhým. A napořád

Eurabia.cz

Po Pfizeru 8x vyšší pravděpodobnost nákazy jihoafrickou mutacíModerna zas tak účinná není...

FreeGlobe.cz

Budou nám taky měřit penisy?Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Na co všechno mají propagandisté ČT žaludekMezi morem a covidem, aneb zrození a smrt evropské civilizace

eOdborar.cz

Rusko usilovně buduje výrobny vakcíny proti koronaviruEU kašle na Evropany. Dovoluje vyvážet vakcíny z Evropy pryč a Evropané mají umírat

ParlamentniListy.cz

Hrad bránil Slavii. Zděšení kavárny. A od Zemana teď hřmí podruhé„Jak plynování Židů.“ Scéna ve škole kvůli rouškám. Utnula to policie
Články autora
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění