reklama

Plné znění zákona zakazujícího v Maďarsku propagaci ideologie LGBT mezi dětmi

Autor: Ivan David | Publikováno: 12.7.2021 | Rubrika: Kulturní válka
Vlajka - Maďarsko

Plný text zákona, kvůli němuž 17 premiérů žádá Evropskou komisi, aby proti Maďarsku zakročila. Maďarský zákon, který ze škol vyloučil propagaci homosexuality a změny pohlaví, v našem mediálním prostoru působí jako Yetti. Kdekdo o něm mluví, i když jej nečetl. Na rozdíl od pirátského europoslance Marcela Kolaji Vám nebudu vnucovat svůj názor na tento zákon, ale předkládám Vám jeho překlad.


„1. Změna zákona XXXI z roku 1997 o ochraně dětí a opatrovnictví


Část 1
(1) V podnadpisu „Cíle a zásady zákona“ zákona XXXI z roku 1997 o ochraně dětí a opatrovnictví (dále jen „Gyvt.“) Se doplňuje nový oddíl 3 / A, který zní:
„Část 3 / A
V rámci systému ochrany dětí chrání stát právo dětí na vlastní identitu, která odpovídá jejich rodnému pohlaví. “


(2) V Gyvt. doplňuje se nový oddíl 6 / A, který zní:
„Část 6 / A
Aby bylo zajištěno naplnění cílů tohoto zákona a realizace práv dítěte, je zakázáno zpřístupňovat osobám mladším osmnácti let pornografický obsah nebo obsah zobrazující sexualitu nevhodným způsobem nebo takový, který šíří nebo zobrazuje odchylku od vlastní identity odpovídající rodnému pohlaví, změnu pohlaví nebo homosexualitu. “
...
3. Změna zákona XLVIII z roku 2008 o základních podmínkách a některých omezeních komerčních reklamních aktivit


Část 3
V § 8 zákona XLVIII z roku 2008 o základních podmínkách a některých omezeních komerčních reklamních aktivit se doplňuje nový odstavec (1a):
„(1a) Je zakázáno osobám, které doposud nedosáhly 18 let, zpřístupňovat reklamu, která nepřípustným způsobem zobrazuje sexualitu nebo propaguje či zobrazuje odchylku od vlastní identity, změny rodného pohlaví nebo homosexualitu. “

5. Změna zákona CLXXXV z roku 2010 o mediálních službách a hromadné komunikaci

Oddíl 9
(1) Ustanovení § 9 odst. 1 zákona CLXXXV z roku 2010 o mediálních službách a hromadné komunikaci (dále jen „Mttv.“) se nahrazuje tímto ustanovením:
„(1) S výjimkou zpravodajských programů, politických informačních programů, sportovních programů, náhledů programů, politické reklamy, teleshoppingu, reklamy pro komunitní zařízení (např. školy , školky a zařízení pečující o děti a mladistvé) a veřejných oznámení mají poskytovatelé mediálních služeb, kteří nabízejí lineární mediální služby, všechny programy, které chtějí vysílat, zařadit do jedné z kategorií podle odstavců 2 až 7. "


(2) § 9 odst. 6 Mttv. se nahrazuje následujícím pravidlem
„(6) Programy jsou zařazeny do kategorie V, pokud jsou schopny negativně ovlivnit fyzický, duševní nebo morální vývoj nezletilých, zejména proto, že ústředním prvkem je násilí, šíření nebo znázornění odchylky neodpovídající rodnému pohlaví, změnu pohlaví nebo homosexualitu nebo přímé, naturalistické nebo nepodložené znázornění sexuality. Tyto programy jsou klasifikovány jako „nevhodné pro diváky mladší osmnácti let“. "


(3) § 32 Mttv. doplňuje se nový odstavec 4a, který zní:
„4a) Programy se nepovažují za reklamu pro veřejné instituce a komunitní zařízení, pokud mohou negativně ovlivnit vhodný fyzický, duševní nebo morální vývoj nezletilých osob, zejména využitím bezplatného zastoupení sexuality a pornografie jako ústředního prvku, který obsahuje propagaci nebo reprezentaci odchylky od vlastní identity odpovídající rodnému pohlaví, změnu pohlaví nebo homosexualitu. "


(4) § 168 / A Abs. 1 Mttv. se nahrazuje následujícím pravidlem
„(1) Mediální rada s přihlédnutím ke zkušenostem z předchozího roku vypracuje do 1. prosince roku předcházejícího příslušnému roku roční plán dohledu a do patnácti dnů jej zveřejní na svém webu. Rada pro média vypracuje svůj roční plán dohledu se zvláštním důrazem na dodržování ustanovení o ochraně dětí a nezletilých. Rada pro média zajišťuje soudržnost plánů dohledu, které vypracovala. Plány lze přezkoumat na základě zkušeností z první poloviny roku na konci příslušného pololetí; plány mohou být podle potřeby měnovou radou změněny. Změněné plány dohledu zveřejní Rada pro média na svém webu do patnácti dnů od změny. "


(5) § 179 odst. 2 Mttv. se nahrazuje následujícím pravidlem
„(2) Pokud budou zjištěny problémy v souvislosti s ustanovením odstavce 1 a dojde-li k porušení tohoto zákona nebo příslušných ustanovení zákona o svobodě tisku, je rada pro média oprávněna vznášet dotazy na členský stát, v jehož jurisdikci se nachází vysílatel. V takové žádosti musí Rada pro média požádat členský stát, aby přijal opatření k nápravě porušení zjištěných Radou pro média.


6. Změna zákona CCXI z roku 2011 o ochraně rodin

Část 10
(1) Oddíl 1 odst. 1 zákona CCXI z roku 2011 o ochraně rodin (dále jen „Csvt.“) Se nahrazuje tímto ustanovením:
„(1) Stát chrání rodinné a manželské instituce také z důvodu jejich důstojnosti a hodnoty pro sebe samé, zejména vztahu mezi rodiči a dětmi, kde matkou je žena a otcem muž. "
(2) Oddíl 1 odst. 2 Ksvt. se nahrazuje tímto:
„(2) Ochrana organizovaných rodinných vztahů a realizace práva dětí na vlastní identitu odpovídající jejich rodnému pohlaví hrají klíčovou roli při udržování jejich fyzického, duševního a morálního zdraví. "


(3) V Csvt. doplňuje se nový oddíl 5 / A, který zní:
„Část 5 / A
Za účelem ochrany cílů uvedených v tomto zákoně a ochrany dětí je zakázáno zpřístupňovat obsah osobám, které dosud nedosáhly věku osmnácti let, který je pornografický nebo zobrazuje nepřípustným způsobem sexualitu nebo propaguje změny se odchylující se od vlastní identity odpovídající rodnému pohlaví, změnu pohlaví nebo homosexualitu. "


7. Změna zákona CXC z roku 2011 o národním veřejném vzdělávání
Část 11
1) V § 9 zákona CXC z roku 2011 o národním veřejném vzdělávání (dále jen „Nktv.“) Vkládá se nový odstavec 12, který zní:
„(12) Při provádění činností, které mají vliv na sexuální kulturu, pohlaví, sexuální orientaci a sexuální vývoj, je třeba dodržovat zejména ustanovení čl. XVI odst. 1 Ústavy. Cílem těchto činností nesmí být podpora odchylky od vlastní identity rodného pohlaví, změny pohlaví nebo homosexuality. "


(2) V podnadpisu 7 Nktv. doplňuje se nový oddíl 9 / A, který zní:
„Část 9 / A
Osoba nebo organizace, s výjimkou zaměstnance, který je zaměstnán jako učitel ve vzdělávací instituci, odborníka, který v této instituci poskytuje školské zdravotní služby, a státního orgánu, který je zapojen do dohody o spolupráci uzavřené s takovou institucí , smí působit v rámci výuky nebo jinak organizované aktivity pro studenty zaměřené na sexuální kulturu, pohlaví, sexuální orientaci, sexuální vývoj, škodlivé účinky užívání drog, nebezpečí internetu a jakoukoli formu rozvoje tělesného nebo duševního zdraví (pro účely této části (dále jen „program“), pouze pokud je registrován orgánem stanoveným zákonem.


(2) Údaje v rejstříku podle odstavce 1 se považují za přístupné z důvodu veřejného zájmu, který musí být zveřejněn na webových stránkách orgánu určeného zákonem k vedení rejstříku podle odstavce 1.


(3) Registr podle odstavce 1 musí obsahovat:
a) název programu,
b) kontaktní údaje a
ba) jméno fyzické osoby nebo vlastníka programu
bb) jméno a sídlo vlastníka programu organizace,
c) označení typu veřejné vzdělávací instituce, v níž má být program prováděn,
d) datum registrace a období (školní rok), ve kterém lze registrovaný program provádět ve veřejné vzdělávací instituci, a
e) Téma programu.
(4) Subjekt určený k vedení rejstříku podle odstavce 1 je oprávněn zpracovávat údaje v rejstříku podle odstavce 1 až do okamžiku, kdy jsou z rejstříku vymazány. "


(3) § 79 Nktv. doplňuje se nový odstavec 8, který zní:
„(😎 Zjistí-li orgán odpovědný za veřejné vzdělávací úkoly během vyšetřování, že vzdělávací instituce porušila ustanovení § 9 / A odst. 1, zahájí řízení o správním deliktu proti vedoucímu instituce a osobě nebo členu organizace, která vykonává činnost, i když není zapsána v tam uvedeném rejstříku


(4) Podle § 94 odst. 1 Nktv. doplňuje se nové písmeno j), které zní:
(Ministr odpovědný za vzdělávání je zmocněn)
„J) jmenovat orgán oprávněný vést rejstřík v souladu s § 9 / A odst. 1 a upřesnit vyhláškou podrobné požadavky na zápis a podrobná ustanovení o vedení a zveřejňování rejstříku,“.“.

K tématu doporučujeme knižní zpověď o ideologií LGBT:

Odvrácená tvář transgenderu

Kniha Odvrácená tvář transgenderu působivě popisuje škody, které na lidech napáchali takzvaní „genderoví odborníci“, kteří tlačí na lidi, aby podstoupili změnu pohlaví, ačkoli ji ve skutečnosti nepotřebují.Prožijte syrové emoce a „aha“ okamžiky třiceti lidí, kteří byli přesvědčeni, že změna pohlaví je jediné možné řešení jejich problémů, avšak později zjistili, že udělali chybu.Tato unikátní kniha je plná důležitých informací:• e-maily od 30 transgenderových lidí• nejnovější výzkumy a fakta• část věnovaná transgenderovým dospívajícíma dětem.

A podrobnou analýzu ideologie neomarxismu (jehož součásti je právě i ideologie LGBT) od slovenského spisovatele Pavla Fendeka:

Súmrak európskej civilizácie - Barbari sa zmocňujú Európy

 reklama
1240 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníČtěte také

ePortal.cz

Europoslanec z Irska v rádiu: Lidé touží po zdražování, bídě a ekototalitěPlynová krize v Evropě se stále zhoršuje! Ceny plynu narůstají do obrovských výšekAfričtí uprchlíci obohacovali svým terorem Itálií a Rakousko ....České oběti a jejich němečtí vrazi: O tom, jak Česká republika pomáhala unikat válečným zločincůmPlynovod Nord Stream 2 dokončen. Ukrajina již nemůže vydírat Evropu a Rusko ...

euPortal.cz

Podpořte prosím EUportal.czČas utíká. 20 let už uplynulo ode dne, kdy mrakodrapy Světového obchodního centra, které byly vystavěny tak, aby odolaly nárazu letadel, byly strženy k zemi řízenou demolicí

Eurabia.cz

Strana domorodců chce přejmenovat "koloniální" Nový ZélandMaďarsko posiluje ostrahu hranic proti imigrantům

FreeGlobe.cz

Budou nám taky měřit penisy?Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Na co všechno mají propagandisté ČT žaludekMezi morem a covidem, aneb zrození a smrt evropské civilizace

eOdborar.cz

Rusko usilovně buduje výrobny vakcíny proti koronaviruEU kašle na Evropany. Dovoluje vyvážet vakcíny z Evropy pryč a Evropané mají umírat

ParlamentniListy.cz

Znalci posuzovali 195 obrazů. 153krát při tom chybovali. Přehlédli podpis, datum, spletli velikost. Ruská ruleta s osudy odsouzených pokračujePráskat vlastní zemi do Bruselu! Bašta se pustil do Pirátů tak, že musel zasáhnout Železný
Články autora
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění