Čtení, při kterém vás bude mrazit: Eurábijská šifra (část II.)

Autor: Fjordman | Publikováno: 5.4.2007 | Rubrika: Kulturní válka
Arábia

MEDEA (Evropský institut pro výzkum středomořské a euro-arabské spolupráce), podporovaná Evropskou komisí, je jednou z klíčových součástí Euro-arabského dialogu. Na svých vlastních internetových stránkách prohlašuje, že:

“Euro-arabský dialog je fórum sdílené evropskou společností a Ligou arabských států, které vzniklo z francouzské iniciativy a bylo spuštěno Radou Evropy v Kodani v prosinci 1973, krátce po ‘Říjnové válce’ a ropném embargu. Jak ji Evropané viděli, bylo také fórem pro diskusi o ekonomických otázkách, zatímco Arabové ho viděli spíše jako fórum pro diskusi politických záležitostí.

MEDEA Institute si také přeje být zdrojem a referenčním bodem pro lidi, kteří si přejí účastnit se Euro-středomořského dialogu. Prostřednictvím svých setkání a rozhovorů se Institut snaží o vytvoření výměny mezi politickými, ekonomickými a diplomatickými hráči, odborníky, novináři, akademiky a dalšími”.

Jak poukazuje Bat Ye’or, zatímco většina činnosti Eurábie je skryta před zraky veřejnosti, někdy můžeme zachytit její záblesky, pokud víme, kam se dívat. Pokud si projdete archívy na internetových stránkách MEDEA a v dalších zdrojích a budete dokumenty číst pečlivě, tyto informace v nich najdete. Ještě více informací existuje na papíře, ve francouzštině i v angličtině. Tvrdím, stejně, jako tvrdí Bat Ye’or, že existuje dostatečné množství dostupných informací, abychom potvrdili platnost tvrzení o Eurábii.

Jedním z dokumentů, které mi Bat Ye’or laskavě poskytla (a který zmiňuje ve své francouzské knize o Eurábii, nikoliv ale ve své knize v angličtině), je Společná strategie Rady Evropy - vize EU pro středomořský region z 19. června 2000.

Obsahuje mnoho doporučení, jako:

“Vypracovat opatření k budování partnerství, především prosazováním pravidelných konzultací a výměny informací se středomořskými partnery, podpora vzájemného propojení infrastruktury mezi středomořskými partnery a mezi nimi a EU, přijímání nutných opatření k podpoře a povzbuzování účasti občanské společnosti a stejně tak další rozvoj výměny lidí mezi EU a středomořskými partnery. Nevládní organizace budou povzbuzovány k podílu na spolupráci na bilaterálních a regionálních úrovních. Obzvláštní pozornost bude věnována médiím a univerzitám.” [zvýraznění autora]

Obsahuje také cíl pomoci arabským partnerům s “procesem dosažení volného obchodu s EU”. To může být méně nevinné, než jak to zní, jak ukážu později. Strategie chce také “usilovat, v rámci boje proti netoleranci, rasismu a xenofóbii, o dialog mezi kulturami a civilizacemi”. Všimněte si, že toto prohlášení předchází jak začátku druhé palestinské intifády, tak i teroristickým útokům z 11. září 2001. Bylo tedy součástí probíhajícího procesu, nikoliv odpovědí na konkrétní mezinárodní incident.

V jednom místě je dokument obzvláště zajímavý. EU chce “prosazovat zajištění shody mezi právními systémy různých inspirací, aby vyřešila občanskoprávní problémy vztahující se k jedincům: dědické a rodinné právo, včetně rozvodového práva” (viz také Evropská komise chce u evropských soudů zavádět šaríu - Islám Info).

Řečeno jednoduše, je těžké vidět toto byrokratické mlžení jako něco jiného, než znamení toho, že země EU budou shovívavé a přizpůsobí své sekulární právní systémy požadavkům šaríe pro muslimské imigranty v rodinných záležitostech.

V dalším dokumentu z prosince 2003, který je dostupný online, Javier Solana, generální tajemník Rady Evropské unie, Romano Prodi, prezident Evropské komise a Chris Patten, člen Evropské komise, podepsali plán “Posílení partnerství EU s arabským světem”.

Ten obsahuje vytvoření zón volného obchodu, ale také plány na “posílení kulturního, náboženského, civilizačního a mediálního dialogu použitím existujících nebo plánovaných nástrojů, včetně plánované Euro-středomořské nadace pro dialog mezi kulturami a civilizacemi.

Arabští imigranti tvoří významný příspěvek k rozvoji Evropy. EU je silně oddána boji proti všem manifestacím rasismu a diskriminace ve všech jejích formách. [Co představuje diskriminaci? Sekulární zákony?] Plný respekt k právům imigrantů v Evropě je trvalou politikou v celé Evropě. Jeho zavedení by mělo být dále zlepšováno a spolupráce v rámci existujících dohod by měla být rozšířena tak, aby vzala v potaz obavy arabských partnerů”.

Supereurokrat Romano Prodi chce více spolupráce s arabskými zeměmi. Mluví o zónách volného obchodu s arabským světem, to ale znamená, že arabské země by dostaly přístup ke čtyřem svobodám vnitřního trhu EU, které zahrnují svobodný pohyb lidí přes národní hranice. Tato skutečnost, která přináší potenciálně obrovský důsledek zavedení “vnitřního trhu” s arabským světem s explodujícím populačním růstem, není v evropských médiích prakticky NIKDY diskutována, dokonce ani zmiňována. Přestože může znamenat konec Evropy, jak jsme jí kdysi znali.

Další prohlášení ze “Šesté euro-středomořské ministerské konference: posilování a přemosťování partnerství” z Bruselu z 28. listopadu 2003 hovoří o tomto vnitřním středomořském trhu:

“Tato iniciativa nabízí zemím sousedícím s EU výměnou za reálné politické a ekonomické reformy postupnou integraci do expandujícího evropského vnitřního trhu a možnost konečného dosažení čtyř základních svobod EU: svobodného pohybu zboží, služeb, kapitálu a lidí. Od ministrů se očekává, že také podpoří návrh Komise k vytvoření Euro-středomořské nadace pro dialog mezi kulturami, Euro-středomořského parlamentního shromáždění”.

V červnu nově zvolený italský premiér Romano Prodi prohlásil, že:

“Je čas se podívat na jih a spustit novou politiku spolupráce se Středomořím”. Prodi popisoval společnou italsko-španělskou iniciativu, která se bude snažit poskytovat zemím Středomoří “odlišné” politické řešení než to, které nabízí euro-středomořské partnerství. Premiér vysvětlil, že Barcelonský proces - jehož nejznámějším aspektem je vytvoření zóny volného obchodu v roce 2010 - není nadále dostatečný, a je potřeba nových přístupů. “Země na jižním pobřeží Středozemního moře to od nás očekávají”, dodal.

Všimněte si, jak Prodi, kterého Bat Ye’or označuje za obzvláště vášnivého Eurábijce, hovoří o tom, co Arabové očekávají od evropských vůdců. Neřekl ale, jestli jsou Evropané nadšeni vyhlídkou na ještě větší příliv imigrantů z arabských zemí a z Turecka, což je to, k čemu “euro-středomořská zóna volného obchodu” povede.

Během euro-středomořského setkání ministrů zahraničních věcí v Dublinu v květnu 2004 účastníci prohlásili, že:

“Probíhají práce na rozvoji souhlasného pohledu na vztazích v oblasti od Mauretánie k Íránu - Středomoří a Středního Východu. [Evropská] unie navrhla zahrnout středomořské partnery do evropské sousedské politiky.

EU může nabídnout intenzivní politický dialog a větší přístup k programům a politice EU, včetně postupného podílu na čtyřech svobodách na jednom trhu, a stejně tak posílenou spolupráci v otázkách spravedlnosti a domácích záležitostech”.

Znovu, co přesně “spolupráce v otázkách spravedlnosti a domácích záležitostech” s Egyptem, Sýrií a Alžírskem znamená? Nevím, a nejsem si jistý, jestli by se mi odpověď líbila.

Barcelonská deklarace z roku 1995 vyzývá ke “kontaktům mezi parlamentáři” a zve Evropský parlament, společně s dalšími parlamenty, ke spuštění “euro-středomořského parlamentního dialogu”. Ten byl v březnu 2004 proměněn v konkrétní instituci nazvanou Euro-středomořské parlamentní shromáždění, EMPA (pdf). Během Euro-středomořské ministerské konference na Krétě v květnu 2003 přišli ministři s vizí konzultativní role Parlamentního shromáždění v rámci Barcelonského procesu.

Komisař EU Chris Patten znovu zdůraznil připravenost Evropské komise k plné spolupráci se Shromážděním a dal mu právo komentovat jakékoliv téma týkající se Euro-arabského dialogu.

Shromáždění se skládá ze 120 členů ze zemí EU, jak členů národních parlamentů, tak i Evropského parlamentu, a stejného množství zástupců parlamentů středomořských partnerských zemí.

Jako většina Evropanů jsem o této instituci nikdy neslyšel, dokud jsem na ní nenarazil při hledání na internetu. Evidentně se ale chystá ovlivnit budoucnost celého mého kontinentu. Tato situace vyvolává několik otázek. Když víme, že mezi těmito “středomořskými partnerskými zeměmi” jsou nedemokratické arabské země jako je Sýrie, není znepokojivé, že zástupci těchto zemí by se měli podílet na trvalé instituci, která má konzultativní moc ve vnitřních záležitostech Evropské unie? Obzvláště když víme, že naše vlastní demokraticky zvolené národní parlamenty již byly nezvolenými zákonodárci EU z Bruselu omezeny do postavení “konzultantů”.

Alžírská deklarace pro sdílenou vizi budoucnosti byla stvořena po kongresu v Alžírsku v únoru 2006. Dokument prohlašuje, že:

“Je nezbytné vytvořit euro-středomořský celek založený na univerzálních hodnotách” a že “je zásadní pozitivně zdůrazňovat všechno společné kulturní dědictví, i kdyby bylo opomíjené nebo zapomenuté”. Společný akční plán obsahuje velké množství doporučení, jak tohoto nového euro-středomořského celku dosáhnout. Mezi nimi jsou:

- Přizpůsobení existujících organizací a obsahu médií cílům Severo-jižního dialogu a vytvoření euro-středomořského novinářského centra;
- Vytvoření sítě spravované společně se středomořskými partnery, aby byl vyvinut “harmonizovaný vzdělávací systém” [Harmonizovaný vzdělávací systém mezi arabským světem a Evropou? Co to zahrnuje? Chci to vědět? Řekou nám to dříve, než se stane hotovou věcí?];
- Usnadnění přenosu know-how mezi zeměmi EU a národy středomořských partnerů a “podpora cirkulace osob”;
- Připravení akcí a argumentů na podporu usnadnění mobility jednotlivců, obzvláště studentů, intelektuálů, umělců, podnikatelů “a všech zprostředkovatelů dialogu”;
- Vytvoření ministerstev zodpovědných za středomořské záležitosti v zemích Severu a Jihu [v newspeaku eurokratů v Evropě a v arabském světě], aby bylo možné dosáhnout výhod lepší správy středomořské politiky;
- Školení učitelů a výměna studentů mezi Severem a Jihem a vytvoření sítě euro-středomořských mládežnických klubů;
- Vytvoření “občanské dohlížecí organizace” sledující hanobení (s internetovým nástrojem a sítí právní pomoci), aby bylo možné vyrovnat se s rasistickými výroky a s propagací nenávisti k lidem odlišného náboženství, národnosti nebo etnického pozadí.

Tato ujednání, která zcela přepisují evropské historické knihy, aby se staly přátelštějšími k islámu, a aby byla postupně umlčena “islámofóbie” jakožto rasismus, jsou zaváděna právě teď.

Rakouský diplomat a generální tajemník Rady Evropy v letech 1999 až 2004 Walter Schwimmer řekl na Islámské konferenci v Istanbulu (15. června 2004) ministrům zahraničních věcí, že islámská komponenta je integrální součástí rozmanitosti Evropy. Potvrdil závazek Rady Evropy bojovat proti islámofóbii, antisemitismu a dalším známým formám netolerance.

Rada se také aktivně podílela na spoluorganizaci Konference o zobrazování arabsko-islámské kultury v evropských učebnicích dějepisu, která se konala v roce 2004 v Káhiře. Událost se konala v rámci akce Euro-arabského dialogu ‘Učíme se žít spolu’‘. Cílem konference bylo prozkoumat negativní stereotypy v obraze arabsko-islámské kultury v existujících učebnicích historie a diskutovat o překonání těchto stereotypů.

Německý křesťanský demokrat Hans-Gert Pöttering v Evropském parlamentu prohlásil, že školní učebnice by měly být prověřeny odborníky pod dohledem Evropské unie a islámských vůdců, aby byla nalezena netolerantní zobrazování islámu. Řekl, že učebnice by měly být zkontrolovány, aby bylo zajištěno, že prosazují evropské hodnoty, aniž by propagovaly náboženské stereotypy nebo předsudky. Navrhl také, že EU by měla při vytváření prověřovací komise spolupracovat s 56 členou Organizací islámské konference.

V červnu 2005 se v Rabatu v Maroku konala konference o “podpoře dialogu mezi kulturami a civilizacemi”. Konference byla organizována společně UNESCO, Islámskou vzdělávací, vědeckou a kulturní organizací (ISESCO), Organizací islámské konference (OIC), Vzdělávací, kulturní a vědeckou organizací Arabské ligy (ALECSO), Dánským centrem pro kulturu a rozvoj (DCCD) a Euro-středomořskou nadací Anny Lindh pro dialog mezi kulturami.

Všimněte si, že k tomu došlo měsíce před zmatkem vytvořeným dánskými karikaturami Mohameda. Nešlo o reakci na tuto záležitost; šlo spíše o součást trvale probíhajícího procesu propagace arabsko-islámské kultury v Evropě.

Mezi doporučeními, která byla vznesena panem Olafem Gerlachem Hansenem, generálním tajemníkem DCCD, bylo: “Máme zájem o nové akce v médiích, kultuře a ve vzdělávání”. Tyto návrhy zahrnují:

- konkrétní iniciativy k rozvoji “mezikulturních kompetencí” ve školení nové generace novinářů;
- konkrétní iniciativy k vazbám a výměnám mezi novináři, redaktory a mediálními institucemi, které podporují mezikulturní spolupráci;
- konkrétní iniciativy k vytvoření nových školních osnov prostřednictvím nových vzdělávacích materiálů a revize existujících učebnic.

Ačkoliv to není řečeno přímo, můžeme rozumně předpokládat, že mezi “negativními stereotypy”, které by měly být odstraněny z učebnic používaných k výuce historie jsou všechny odkazy na 1300 let probíhající války džihádu proti Evropě. Tato doporučení byla přijata a začleněna do Rabatských závazků.

Podle Serge Trifkovice “je současná technologická, kulturní a finanční síla Evropy fasádou, která zakrývá hlubokou morální a demografickou slabost. Příznaky malátnosti jsou zřejmé z bezprecedentního demografického kolapsu a ze ztráty pocitu místa a historie, které jdou ruku v ruce s rozšiřováním Evropské unie. Povstávající transnacionální hyperstát aktivně indoktrinuje svojí podřízenou populaci, aby věřila a přijala, že demografický posun ve prospěch muslimských cizinců je ve skutečnosti požehnáním”.

Poukazuje konkrétně na doporučení č. 1162 Parlamentního shromáždění EU (19. září 1991) o “příspěvku islámské civilizace evropské kultuře”. O desetiletí později ve svém doporuční Obecné politiky č. 5: “Boj proti netoleranci a diskriminaci muslimů” Evropská komise proti rasismu a netoleranci (ECRI) zdůraznila “pozitivní příspěvek islámu k pokračujícímu rozvoji evropských společností, jichž je integrální součástí”. Vyjádřila silnou lítost, “že islám je někdy neprávně zobrazován jako hrozba”.

ECRI vyzvala členské státy EU k přijetí opatření, která by prakticky postavila mimo zákon jakoukoliv vážnou diskusi o islámu a zavedla by promuslimskou “kladnou akci”. Evropské země by měly:

- modifikovat osnovy, aby zabránily “pokroucenému výkladu náboženské a kulturní historie” a “zobrazování islámu jako nepřátelského a ohrožujícího”;
- podpořit diskusi v médiích o obraze, který zprostředkovávají o islámu, a o jejich zodpovědnosti vyhýbat se opakování předsudků a zaujatosti;

Trifkovic říká, že “Jako cyničtí defétisté, ponoření do sebe a zodpovědní pouze své vlastní zkorumpované třídě, jsou eurokraté stejně špatní jako jejich džihádističtí přátelé; jsou aktivními spoluviníky a usnadňujícími prostředky”.

Eurábijci chtějí vytvořit jednotný středomořský region. Tato touha je pozoruhodně podobná cílům některých islámských organizací.

Muslimské bratrstvo, které je považováno za nejvýznamnější islámské hnutí posledního století, bylo založeno Hasanem al-Banou v roce 1928, inspirováno kromě islámských textů také soudobým evropským fašismem.

Německý historik Egon Flaig cituje Banu, jak říká:

“Chceme, aby vlajka islámu znovu zavlála nad těmi zeměmi, které byly dost šťastné, aby jim po nějakou dobu vládl islám, a aby uslyšely volání muezína chválícího boha. Pak světlo islámu vyhaslo a oni se vrátili k nevíře. Andalusía, Sicílie, Balkán, jižní Itálie a Řecké ostrovy jsou všechny islámskými koloniemi, které se musí vrátit do islámského objetí. Středomoří a Rudé moře se musí stát vnitřními moři islámu, jako jimi byly dříve”.

Patrick Poole popisuje jak byla diskuse o dokumentu jménem “Projekt” omezena na přísně tajný svět západních rozvědek. Pouze díky práci neohroženého švýcarského novináře Sylvain Bessona se informace o Projektu nakonec dostala na veřejnost. Byl nalezen 7. listopadu 2001 při zátahu na luxusní vilu v Campione ve Švýcarsku. Cílem zátahu byl Jousef Nada, který měl aktivní spojení s Muslimským bratrstvem po více než 50 let.

V dokumentu je čtrnáctistránkový plán napsaný v arabštině a datovaný 1. prosince 1982, který popisuje dvanáctibodovou strategii “ustanovení islámské vlády na zemi” - a pojmenovaný jako Projekt. Podle Nadovy výpovědi před švýcarskými autoritami byl nepodepsaný dokument připraven “islámskými výzkumníky” spojenými s Muslimským bratrstvem. Představuje flexibilní několikafázový dlouhodobý plán “kulturní invaze” na Západ.

Projekt sloužil po více než dvě desetiletí jako “hlavní plán” Muslimského bratrstva. Některá z doporučení jsou:

- používání klamu k zamaskování cílů jednání muslimů;
- vytvoření rozsáhlé sítě škol, nemocnic a charitativních organizací;
- prosazení ideologicky oddaných muslimů do západních institucí na všech úrovních, včetně vlád, nevládních organizací a soukromých organizací;
- používání existujících západních institucí do doby, dokud nepřejdou do služby islámu;
- uzavření spojenectví se západními “progresivními” organizacemi, které sdílí podobné cíle.

V této skupině intelektuálů Muslimského bratrstva se nachází Jusuf Qaradáví, v Egyptě narozený a v Kataru žijící islámský duchovní. Jak Sylvain Besson, tak Scott Burgess, poskytují rozsáhlé srovnání Qaradávího knihy Priority islámského hnutí v nadcházející fázi, která byla publikována v roce 1990, a Projektu. Zaznamenávají pozoruhodnou podobnost v použitém jazyce a v plánech a metodách, které oba dokumenty obhajují.
Jak řekl Patric Poole, “Co je zarážející, je skutečnost, jak efektivně byl plán dobití popsaný v Projektu prováděn po dvě desetiletí muslimy na Západě”. Jusuf Qaradáví, jeden z nejvlivnějších duchovních sunnitského islámu, který předpověděl, že “islám se vrátí do Evropy jako dobyvatel a vítěz”, byl významnou postavou během karikaturových nepokojů, kdy podněcoval hněv vůči Dánsku a Západu.

Podle dr. Rachel Ehrenfeld a Alyssy A. Lapen, “Je zřejmé, že nepokoje v Dánsku a po celém světě nebyly spontánní, ale plánované a organizované předem islámskými organizacemi, které podporují Muslimské bratrstvo, a s finanční podporou Saudské Arábie”.

Současný vůdce mezinárodního Muslimského bratrstva Mohamed Mahdi Akef nedávno vyhlásil novou strategii vyzývající všechny členy organizace, aby se dali do služby jeho globálnímu programu porážky Západu. Akef nazval Spojené státy “Satanem”. “Očekávám, že Amerika se brzy zhroutí”, prohlásil. “Mám naprostou důvěru v to, že islám vtrhne do Evropy a Ameriky”.

Ehrenfeld a Lappen prohlašují, že Muslimské bratrstvo a z něj vzniklé organizace používají strategii pružnosti: “Tato strategie vyzývá menšinové skupiny muslimů, aby používaly “právní” prostředky k infiltraci majoritních nemuslimských sekulárních a náboženských organizací, počínaje univerzitami. V důsledku toho “islamizovaní muslimští a nemuslimští studenti vstupují jako pracovní síla do vlád a sektorů veřejných služeb, kde jsou připraveni k podvracení policie, rozvědek, armády, zahraničních služeb a finančních institucí”.

Lorenzo Vidino píše v Middle East Quarterly o “Dobývání Evropy Muslimským bratrstvem”.

Podle něj “Od počátku šedesátých let se členové a sympatizanti Muslimského bratrstva přesunovali do Evropy a pomalu ale jistě vytvořili širokou a dobře organizovanou síť mešit, charit a islámských organizací”.

Jedním z prvních pionýrů Muslimského bratrstva v Německu byl Said Ramadán, osobní tajemník zakladatele Bratrstva Hasana al-Bany. Na ropu bohaté království Saudská Arábie zajistilo příliv peněz mocnému Islámskému centru v Ženevě ve Švýcarsku, které provozoval Saidův Syn Hani Ramadán, bratr Taríka Ramadána. Hani Ramadán se neblaze proslavil - mimo jiné - článkem ve francouzském deníku Le Monde z roku 2002, ve kterém obhajoval kamenování cizoložníků k smrti. Tarík Ramadán, kariérou “umírněný muslim”, později vyzval k “moratoriu” na kamenování.

Podle Vidina je “největší ironií, že zakladatel Muslimského bratrstva Hasan al-Bana snil o rozšíření islamismu v Egyptě a muslimském světě. Nikdy by si nedokázal představit, že tato vize by se mohla stát realitou v Evropě”.

Bývalý muslim dr. Patrick Sookhdeo varuje, že k islamizaci probíhající v Evropských městech nedochází náhodou. Je “výsledkem pečlivé a úmyslné strategie určitých muslimských vůdců, která byla naplánována v osmdesátých letech, když Islámská rada Evropy vydala knihu nazvanou Muslimské komunity v nemuslimských státech.

Instrukce poskytované knihou říkají muslimům, aby žili společně a organizovali se do životaschopných muslimských komunit. Měli by stavět mešity, společenská centra a islámské školy. Za každou cenu se musí vyhnout asimilaci většinou a aby vzdorovaly asimilaci, musí se geograficky seskupovat do oblastí s vysokou koncentrací muslimů.

Douglas Farah píše o široce úspěšných snahách islámských skupin na Západě kupovat velké množství nemovitostí a teritorií, která se prakticky stanou “muslimskou” zemí, jakmile se dostanou do rukou islámských skupin. Některé skupiny podepisují smlouvy zajišťující, že prodají pozemky pouze jiným muslimům.

Konkrétně Bratrstvo aktivně investuje do nemovitostí a podnikání po celé Evropě a pokládá tak základ budoucí síti, která bude v případě dalšího pokusu o zátah proti její finanční infrastruktuře schopná reagovat rychle a s velkou pružností. Podle Faraha evropské vlády a Spojené státy umožňují těmto skupinám prosperovat a hledají v nich “umírněné” prvky, které by mohly přijmout jako protiváhu “radikálním” elementům.

“Nemáme plán. Oni ano. Historie ukazuje, že ti, kteří plánují, předpovídají a mají soudržnou strategii, obvykle zvítězí. My nevítězíme”.

 

pokračování příště

předchozí díl: http://www.eurabia.cz/ShowArticle.aspx?ArtId=827

http://info.pravdaoislamu.cz

4783 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníČtěte také

ePortal.cz

Klaun z Lidových novin vyzývá k potrestání Polska, ale Německo si může dělat co chceKdo dnes oslavuje socialistickou EU? Kdo buduje SSSR 2.0?Zajímavá osobnost ruské armády a bojovník s islámskými teroristy na KavkazeOd roku 1989 nás dojí a vyvádějí bohatství Česka mnohem víc než z RuskaTohle by v Maďarsku neprošlo! Česká televize dětem propaguje transgender, homosexualitu a LGBT

euPortal.cz

Podpořte prosím EUportal.czAmeričané se musí probudit a pochopit, že ztrácejí svoji zemi. Americké děti se učí nenávidět sebe, své rodiče a svou zemi

Eurabia.cz

Video: Těžkooděnci v Litvě rozehnali protest proti imigračnímu táboruMinistr vnitra imigrantům: "Ani to nezkoušejte!"

FreeGlobe.cz

Budou nám taky měřit penisy?Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Na co všechno mají propagandisté ČT žaludekMezi morem a covidem, aneb zrození a smrt evropské civilizace

eOdborar.cz

Rusko usilovně buduje výrobny vakcíny proti koronaviruEU kašle na Evropany. Dovoluje vyvážet vakcíny z Evropy pryč a Evropané mají umírat

ParlamentniListy.cz

„Dělají si z nás legraci?“ Než soud hodil vládě roušky na hlavu, přišlo totoJe to kampaň. Ředitel Dvořák se může smát. O Haně Lipovské, benzínu, sirkách a pohřbu s Bobošíkovou
Články autora
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění