Staří Čechové řešili problém sucha velice efektivně

Autor: Václav Makrlík | Publikováno: 28.5.2019 | Rubrika: Zamyšlení
Vlajka - Česká Republika

Česko ohraničené věnci pohoří je jakýsi “lavór“, do kterého stéká voda, která spadne na těchto horách. Proto velkou část země tvořily již od dávnověku močály a mokřady. Aby naši předkové získali dostatek orné půdy, museli vodu koncentrovat do vymezených prostorů, čímž zároveň vytvářeli i potřebný rezervoár pro období sucha a naopak, pro zachycení případného přebytku srážkové vody, čímž se v jisté míře bránili devastujícím povodním. Předkové neznali beton , ani složité a nákladné technologie potřebné pro výstavbu přehrad. Problém vyřešili jednoduše, selským rozumem, a přitom nesmírně efektivně. Budovali rybníky. Půda rybníky zaplavená nepřestala přinášet užitek. Naopak její výnos se rybničním hospodařením zvýšil.

První rybníky se začaly budovat již v 10. a 11. století. Přes útlum výstavby v době husitských válek dosáhla v 80.letech 18. století rozloha rybníků v Čechách a na Moravě 77 000 hektarů. Ve snaze získat ornou půdu pro výsev obilovin a nové potraviny brambor a tím zabránit hladomorům, které propukaly ještě za vlády osvícených Habsburků Marie Terezie a Josefa II. , byla řada rybníků vysušena. Tento vývoj následně podpořila i Napoleonova kontinentální blokáda, která zabránila dovozu třtinového cukru z kolonií do Evropy. Pro pěstování cukrové řepy bylo nutno získat další ornou půdu. A kde ji vzít , opět vysoušením rybníků, obzvláště , když si i námezdní čeleď vymiňovala při nástupu do služby, že nesmí mít rybu k jídlu vícekrát nežli dvakrát týdně. Rozloha rybníků v se tak v roce 1840 smrskla až na 35 000 hektarů, což je méně než polovina předchozího stavu. Časem byly některé rybníky obnoveny, či vybudovány nové, ale i přesto činí současná rozloha rybníků v Česku zhruba 50 000 hektarů, což je o více nežli třetinu méně, nežli v 80.letech 18.století.

Někteří environmentalisté, ekologové a další ,často samozvaní a polovzdělaní , „ ochránci přírody“ přichází s podivnými návrhy na řešení současného problému sucha. Navrhují zakládání mokřadů, tůněk, zachycování dešťovky atd. V případě realizace znamená většina těchto návrhů úbytek zemědělské půdy, její konverzi v neužitečnou líheň komárů, nebo v případě zachycování dešťovky, propagované přímo ministrem životního prostředí jako velký vynález, ač jej po desetiletí využívají generace zahrádkářů, zcela neefektivní řešení vodohospodářského problému.

Obnova zaniklých rybníků se zdá být nejjednodušší a přitom nejefektivnějším řešením problému sucha. V médiích jsou často zveřejňovány současné hydrologické mapy Česka. Na nich je zcela evidentní, že nejsušší oblasti jsou ve středních Čechách a na jižní Moravě. Jižní Čechy plné rybníků odolávají současnému suchu nejlépe. Ani povodně zde nedosáhly tak katastrofálního stavu jako jinde , kde likvidovaly, nebo těžce poškodily, celé obce. Dá se učinit závěr, že nebýt v jižních Čechách rybníků, nebyla by zde situace příliš odlišná od jižní Moravy, či středních Čech.

Co tedy brání tomu, aby byly proti suchu i povodním stejně odolné celé Čechy a Morava. Výstavba či obnova rybníků je daleko méně nákladná, nežli výstavba přehrad. Žiji v malé vísce v jižních Čechách, nedaleko Protivína. Z vlastní zkušenosti vím, že výstavbu pěkného rybníka na mokřadu v těsném sousedství naší vsi zvládl soukromě hospodařící zemědělec. Sypanou hráz mu postavily firmy, které potřebovaly uložit nepotřebnou zeminu. Z jeho počinu mám prospěch i já. Můj dům stojí na mírném návrší nad vesnicí. Má jedenáctimetrovou kopanou studnu, ale přesto se občas stávalo, že jsme vodu „ strhli“. Museli jsme počkat asi den, nežli se voda do studně znovu „ natáhla“. Přitom nad silnici pod námi vyrážela po delších deštích prameniště. Od doby výstavby rybníka pod silnicí se nám nestalo, že bychom vodu strhli. Rybník zřejmě zvýšil svým průsakem i hladinu spodní vody. Výstavba i nevelkého rybníku tak může změnit hydrologické poměry ve svém okolí. Z neužitečného mokřadu se pro sedláka, který na jeho místě vybudoval rybník, stal zdroj příjmu. Každoročně před Vánoci prodává rybu, kterou na kdysi neužitečné půdě vychoval.

V podhůří Píseckých hor , nedaleko vísky kde žiji, jsem se již za totality rád kochal pohledem, ale užíval si i koupele v nevelkém lesním rybníčku, o kterém jsem později zjistil, že byl vlastně vybudován středověkými, ale dost možná již keltskými zlatokopy jako retenční nádrž na vodu potřebnou pro propírání zlatonosného písku, o čemž svědčí dochované sejpy podél lesního potoka, který jím protéká a plní jej. Po listopadu 89 jsem odjel pracovat do zahraniční služby. Když jsem po letech místo navštívil, byl jsem zděšen. Místo medové vodní hladiny jsem našel křovisky a vyrážejícími stromky zarostlou plochu a u hráze jen louži plnou žab a pulců, která se dochovala díky prameništím. Jakýsi zhovadilec totiž vysypal do potoka , který tvořil náhon rybníčku, fůru stavební sutě. V historické části katastrálního archivu v Písku manželka zjistila , že vlastníkem je obec, která o této skutečnosti ani nevěděl. Rybníček jsme odkoupili , pokáceli a na místě spálili náletovinu, nechali jej odbahnit a po začapování jsem z náhonu odklidil suť. Toto vše jsme provedli brzy zjara. Když jsme se koncem jara k rybníčku vrátili, přivítala nás mezi stromy probleskující a les chvějivě zrcadlící nádherná medová hladina. Rybníček jsme zarybnili, neboť voda musí žít, a jako indikátor čistoty nasadili padesát jedinců českého raka říčního.

Tyto příklady ze soukromé výstavby a revitalizace rybníků uvádím z toho důvodu, že pokud si osvojuji právo o této problematice psát, musím, na rozdíl od salonních „ ochránců přírody“, z nichž mnozí v životě nevysadili ani křoví, něco o této problematice vědět z osobní praxe . Musím ale připomenout, že i právnické osoby se zasloužily o revitalizaci rybníku Velká Rabyně, když tento rybník o ploše 31 hektarů, po dvou stoletích , v roce 1987, obnovily.

Velkým probléme po roce 1989 je údržba rybníků, především jejich odbahňování. V honbě za ziskem to mnozí vlastníci zanedbávají, čímž se retenční kapacita rybníků výrazně snižuje. Nedostatečná péče je mnohdy věnována i potlačování zárustu rybníků rákosím, které rovněž způsobuje snižování jímací kapacity. Odstraňování rákosí často brání samozvaní „ ochránci přírody“ s odůvodněním, že je nutno zachovat životní prostor pro vodní ptactvo a „přírodní charakter“ rybníka. Rybníky nejsou přírodním produktem, nýbrž , ať se nám to líbí či nikoliv, produktem umělé kultivace krajiny. Plocha pokrytí plochy rybníka rákosím by proto měla být dána zákonem. Neměla by přesáhnout 10% rozlohy rybníka. Tím by byl zajištěn i prostor pro vodní ptactvo, které k rybníku neoddělitelně patří. Zárust, nepřebují-li, lze regulovat ekologicky býložravou rybou.

Pokud by došlo k revitalizaci alespoň již zmíněné třetiny zlikvidovaných rybníků, hydrologické poměry v Česku by se zjevně zlepšily .Rybníky většinou nevznikají jako osamělé hladiny, ale jsou potoky a říčkami propojovány do soustav. Soustavu Zelendarky, o které píši, nazvanou podle rybníkáře rytíře Zelendara, vybudovanou v 16.století, a která pokrývá relativně nevelkou část podhůří Píseckých hor, tvoří 14 rybníků propojených potokem Divišovka, jehož voda se nakonec vlévá u Protivína do Blanice. Na intenzivní rozsáhlé rybniční hospodaření by mohl navázat potravinářský průmysl zpracování ryb, který by přidanou hodnotou pomáhal zlepšit český HDP a vytvářel pracovní místa v produkčních oblastech intenzivního chovu ryb. Lze namítnout, že by ubylo orné půdy. Ale k čemu je půda bez dostatku vláhy? Obilí se dá dovézt, voda nikoliv. Proto zbývá zakončit slovy – požehnány buďtež české a moravské rybníky. Amen.

 

 

2278 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníČtěte také

ePortal.cz

Propaganda na výbornou: Jak to funguje u ČTV případě, že by se nepodařilo déle sehnat více peněz, činnost Eportalu bude ukončenaPodle michprdů má uvědomělý lid vyjít do ulic a manifestovat své odhodlání nejít cestou našich kolegů z V4 Maďarska a Polska Ti, kteří v této volbě prohráli, spustili spolu s Milionem chvilek na dr. Křečka a na výsledek této volby neskutečně agresivní útokVelký Bratr nám dýchá na krk. Celá Evropa se pomaličku mění na zónu, v níž se sleduje a eviduje vše

euPortal.cz

Vatikán přispěl z výnosu Svatopetrského haléře peníze na film s explicitní homosexuální scénou Ty sadistické loupeže ve Švédsku, jejichž oběti jsou brutálně pokořeny a pomočeny imigranty, jsou důsledkem konzervativního krácení daní před 10 lety, objevuje jejich pokrokový premiér

Eurabia.cz

Muslimové a přátele islámu z TOP09 volí v Teplicích na senátora neomarxistu BergmanaStatistika : Švédsko je už z 1/3 nešvédké

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Čeho všeho se chvilkaři budou muset ještě dopustit, než na ně padne zákon?Levice opustila pracující třídu a přeběhla k migrantům, k LGBT a posedlostí Gretou, hořekují švédští komunisté

eOdborar.cz

Výsledek snahy EU zničit průmysl slaví úspěch. V českých firmách začalo masové propouštěníŠvédští policisté neumí číst a psát. Výsledek inkluze a úpadku vzdělání ....

ParlamentniListy.cz

To podělali? Milion chvilek: Jasné informace. Nebudou rádiTak pozor! S Annou Šabatovou to prý bylo jinak: Toto padlo od plic a otevřeně
Články autora
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění